Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

8.1.3.1. Trestné činy proti životu a zdraví

Vražda, zabití, usmrcení (§ 140 - 144 TZ)

Forma zavinění Další znak
Vražda (§ 140) úmysl
Zabití (§ 141) úmysl silné rozrušení
Usmrcení (§ 143) nedbalost

Jedná se o trestné činy proti životu, u nichž jednání spočívá ve způsobení smrti člověka. Pro rozlišení mezi nimi je významná subjektivní stránka - psychický vztah pachatele k jeho činu (zavinění) a pro rozlišení vraždy a zabití psychický stav pachatele (silné rozrušení). Silné rozrušení může být ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného

Vedle vraždy zná trestní zákoník ještě mírněji trestnou vraždu novorozeného dítěte matkou (§ 142). Zabití sebe sama - sebevražda - není trestná, což má význam pro pokus o sebevraždu. Trestná je však účast na sebevraždě (§ 144), spočívající v úmyslném pohnutí nebo pomoci k sebevraždě.

Ublížení na zdraví (§ 145-148 TZ)

Forma zavinění Následek
Těžké ublížení na zdraví (§ 145) úmysl těžká újma na zdraví
Ublížení na zdraví (§ 146) úmysl ublížení na zdraví
Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky(§ 147) úmysl+rozrušení ublížení na zdraví
Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 148) nedbalost těžká újma na zdraví
Ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 149) nedbalost ublížení na zdraví

Rozlišující znaky pro jednotlivé trestné činy ublížení na zdraví spočívají jednak v subjektivní stránce činu (zavinění, silné rozrušení), jednak v následku, který může být buď těžkým ublížením na zdraví nebo prostým ublížením na zdraví.

Těžká újma na zdraví

je definována v v § 122 odst. 2 TZ jako vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění, které zároveň spadá do (úplného) výčtu ublížení na zdraví, pro něž je charakteristické, že újma na zdraví znamená citelnou újmu v obvyklém způsobu života (a) - h)) nebo v delší dobu trvání - v praxi 6 týdnů (j):

a) zmrzačení,

b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti,

c) ochromení údu,

d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí,

e) poškození důležitého orgánu,

f) zohyzdění,

g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,

h) mučivé útrapy, nebo

i) delší dobu trvající porucha zdraví.

Ublížení na zdraví

je definováno v § 122 odst. 1 TZ jako stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření. O ublížení na zdraví se nebude jednat, pokud půjde např. o přechodné bolesti, oděrky, hučení v uších apod. Ublížení na zdraví by mělo být způsobilé přivodit pracovní neschopnost.

Omluvitelná pohnutka

je stav silného rozrušení, charakterizovaný stejně jako v případě trestného činu zabití. Následkem trestného činu ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky může být i těžká újma na zdraví, jedná se pak o kvalifikovanou skutkovou podstatu.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next