Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

8.1.1. Úvod

Právní předpisy trestního práva hmotného upravují zejména tyto zákony:

  • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, účinný od. 1. 1. 2010

  • zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (upravuje trestní odpovědnost mladistvých, zejm. podmínky trestní odpovědnosti, zánik trestnosti, výchovná, ochranná a trestní opatření ukládaná mladistvým; k této problematice viz zvláštní kapitola věnovaná soudnictví ve věcech mládeže)

Protože s účinností od 1. 1. 2010 přestal platit dosavadní trestní zákon (zákon č. 140/1961 Sb.), bude se následující text věnovat pouze nové, v současnosti platné úpravě. Je však třeba podotknout, že podle zásady zákazu retroaktivity se trestnost činu posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Trestné činy spáchané do 31. 12. 2009 se tak budou posuzovat podle starého trestního zákona. Nový trestní zákoník se na tyto činy uplatní jen v případě, že by byl pro pachatele celkově příznivější (podle výjimky ze zákazu retroaktivity ve prospěch pachatele).

Hlavní praktické změny nové úpravy oproti dosavadní naleznete zde.

Trestní zákoník má dvě hlavní části, obecnou a zvláštní. V dalším výkladu budeme pokračovat podle tohoto rozlišení.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next