Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

8.1.2.2. Trestný čin

Trestný čin je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný, a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.

Trestné činy tvoří kategorii nejzávažnějších deliktů, které jsou výlučně soudně trestné a musí být trestním zákonemvždy výslovně označené jako trestný čin (a tím odlišeny od jiných protiprávních činů). Trestním zákonem se rozumí trestní zákoník a podle povahy věci i zákon o soudnictví ve věcech mládeže.

V dřívějším trestním zákoně bylo ještě vyžadováno, aby trestný čin byl pro společnost nebezpečný, takže jednání, které formálně naplňovalo znaky trestného činu, nebylo trestné, pokud nedosáhlo příslušného stupně nebezpečnosti pro společnost. V novém trestním zákoníku bylo od této koncepce upuštěno a záleží tedy jen na naplnění formálních znaků trestného činu. Zároveň s tím došlo ke změně trestního řádu, jež detailněji specifikovala možnosti státního zástupce zastavit trestního stíhání „bagatelních“ trestných činů, pokud má za to, že vzhledem k okolnostem bylo účelu trestního řízení již dosaženo. Dle § 172 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, jde zejména o:

• zohlednění významu a míry, do jaké byl porušen či ohrožen zájem chráněný trestním právem,

• způsob, jakým byl trestný čin proveden a jeho následek či okolnosti, za nichž byl čin spáchán,

• snahu poškozeného nahradit škodu či jiné škodlivé následky.

K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.

Trestným činem se rozumí rovněž příprava k trestnému činu, pokus trestného činu, organizátorství, návod a pomoc, pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákona nevyplývá něco jiného.

Dělení trestných činů

V novém trestním zákoně se objevuje dělení trestných činů na přečiny a zločiny.

Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.

Zločiny jsou ostatní trestné činy. Podskupinou zločinů jsou dále zvlášť závažné zločiny – to jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně deset let.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next