Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

8.1. Trestní právo hmotné

 8.1.1. Úvod
 8.1.2. Obecná část - základní pojmy a pravidla trestního práva
 8.1.2.1. Některé zásady trestního práva
 8.1.2.2. Trestný čin
 8.1.2.3. Skutková podstata trestného činu
 8.1.2.4. Příprava, pokus, dokonaný trestný čin
 8.1.2.5. Účastenství na tresném činu
 8.1.2.6. Subjekt trestného činu
 8.1.2.7. Věk
 8.1.2.8. Příčetnost
 8.1.2.9. Zavinění
 8.1.2.10. Okolnosti vylučující protiprávnost
 8.1.2.11. Trestní sankce a zásady jejich ukládání
 8.1.2.12. Tresty a jejich účel
 8.1.2.13. Pravidla pro ukládání trestů
 8.1.2.14. Souběh trestných činů
 8.1.2.15. Upuštění od potrestání
 8.1.2.16. DRUHY TRESTŮ
 8.1.2.17. Podmíněné tresty odnětí svobody
 8.1.2.18. Nepodmíněný trest odnětí svobody a jeho výkon
 8.1.2.19. Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 8.1.2.20. Ostatní tresty
 8.1.2.21. Omezení řidičského oprávnění
 8.1.2.22. Ochranná opatření
 8.1.2.23. Zahlazení odsouzení
 8.1.3. Zvláštní část - jednotlivé trestné činy
 8.1.3.1. Trestné činy proti životu a zdraví
 8.1.3.2. Trestné činy proti svobodě
 8.1.3.3. Trestné činy proti rodině a dětem
 8.1.3.4. Trestné činy proti majetku
 8.1.3.5. Trestné činy obecně nebezpečné
 8.1.3.6. Trestné činy nakládání s drogami
 8.1.3.7. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
 8.1.3.8. Trestné činy proti lidskosti
 8.1.3.9. Rasově a etnicky motivované trestné činy
 8.1.4. NOVINKY V TRESTNÍM PRÁVU OD 1.1.2010

Cílem výkladu této kapitoly je, aby si čtenář osvojil některé významné pojmy z oblasti trestního práva, které vzhledem k charakteru norem trestního práva mohou být nejasné, a naučil se s těmito pojmy systematicky pracovat.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next