Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

8. Trestní právo - AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012

 8.1. Trestní právo hmotné
 8.1.1. Úvod
 8.1.2. Obecná část - základní pojmy a pravidla trestního práva
 8.1.2.1. Některé zásady trestního práva
 8.1.2.2. Trestný čin
 8.1.2.3. Skutková podstata trestného činu
 8.1.2.4. Příprava, pokus, dokonaný trestný čin
 8.1.2.5. Účastenství na tresném činu
 8.1.2.6. Subjekt trestného činu
 8.1.2.7. Věk
 8.1.2.8. Příčetnost
 8.1.2.9. Zavinění
 8.1.2.10. Okolnosti vylučující protiprávnost
 8.1.2.11. Trestní sankce a zásady jejich ukládání
 8.1.2.12. Tresty a jejich účel
 8.1.2.13. Pravidla pro ukládání trestů
 8.1.2.14. Souběh trestných činů
 8.1.2.15. Upuštění od potrestání
 8.1.2.16. DRUHY TRESTŮ
 8.1.2.17. Podmíněné tresty odnětí svobody
 8.1.2.18. Nepodmíněný trest odnětí svobody a jeho výkon
 8.1.2.19. Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 8.1.2.20. Ostatní tresty
 8.1.2.21. Omezení řidičského oprávnění
 8.1.2.22. Ochranná opatření
 8.1.2.23. Zahlazení odsouzení
 8.1.3. Zvláštní část - jednotlivé trestné činy
 8.1.3.1. Trestné činy proti životu a zdraví
 8.1.3.2. Trestné činy proti svobodě
 8.1.3.3. Trestné činy proti rodině a dětem
 8.1.3.4. Trestné činy proti majetku
 8.1.3.5. Trestné činy obecně nebezpečné
 8.1.3.6. Trestné činy nakládání s drogami
 8.1.3.7. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
 8.1.3.8. Trestné činy proti lidskosti
 8.1.3.9. Rasově a etnicky motivované trestné činy
 8.1.4. NOVINKY V TRESTNÍM PRÁVU OD 1.1.2010
 8.2. Trestní právo procesní
 8.2.1. Předpisy trestního práva procesního
 8.2.2. Působnost trestního řádu
 8.2.3. Trestní řízení a orgány činné v trestním řízení
 8.2.4. Soudy a jejich příslušnost
 8.2.5. Státní zastupitelství a policie
 8.2.6. Obviněný
 8.2.6.1. Pojmy: podezřelý, obviněný, obžalovaný, odsouzený
 8.2.6.2. Postavení a účast obviněného v trestním řízení
 8.2.6.3. Právo na obhajobu
 8.2.6.4. Právo na bezplatnou obhajobu nebo za sníženou odměnu
 8.2.6.5. Podání vysvětlení z hlediska práva na obhajobu
 8.2.7. Obhájce
 8.2.7.1. Obhájce, jeho povinnosti a práva
 8.2.7.2. Zvolený obhájce, ustanovený obhájce, nutná obhajoba
 8.2.8. Poškozený
 8.2.8.1. Práva poškozeného v trestním řízení
 8.2.8.2. Souhlas poškozeného s trestním stíháním
 8.2.8.3. Náhrada škody v trestním řízení
 8.2.8.4. Odškodnění oběti trestného činu
 8.2.9. Zajištění osob a věcí
 8.2.9.1. Předvolání a předvedení
 8.2.9.2. Zadržení
 8.2.9.3. Příkaz k zatčení
 8.2.9.4. Vazba
 8.2.9.5. Vydání a odnětí věci
 8.2.9.6. Zajištění peněžních prostředků na bankovním účtu, jiné majetkové hodnoty, náhradní hodnoty
 8.2.9.7. Domovní prohlídka, osobní prohlídka, další zvláštní způsoby zajištění věci
 8.2.10. Právo nahlížet do spisu
 8.2.11. Dokazování
 8.2.11.1. Výpověď obviněného
 8.2.11.2. Výpověď svědka
 8.2.11.3. Mlčenlivost v trestním řízení
 8.2.12. Odklony v trestním řízení
 8.2.12.1. Podmíněné zastavení trestního stíhání
 8.2.12.2. Narovnání
 8.2.13. Náklady řízení
 8.2.14. STADIA TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
 8.2.15. Přípravné řízení
 8.2.15.1. Trestní oznámení
 8.2.15.2. Prověřování
 8.2.15.3. Trestní stíhání
 8.2.15.4. Zkrácené přípravné řízení
 8.2.16. Řízení před soudem
 8.2.16.1. Předběžné projednání obžaloby
 8.2.16.2. Hlavní líčení
 8.2.16.3. Řízení před samosoudcem
 8.2.17. Opravné řízení
 8.2.17.1. Stížnost
 8.2.17.2. Odvolání
 8.2.17.3. Odpor
 8.2.17.4. Dovolání
 8.2.17.5. Stížnost pro porušení zákona
 8.2.18. Vykonávací řízení
 8.2.18.1. Výkon trestu odnětí svobody
 8.2.18.2. Výkon podmíněného trestu odnětí svobody
 8.2.18.3. Výkon trestu domácího vězení
 8.2.18.4. Výkon trestu obecně prospěšných prací
 8.2.18.5. Výkon peněžitého trestu
 8.3. Soudnictví ve věcech mládeže
 8.4. Příklad z praxe – práva oběti trestného činu znásilnění a postup uplatnění náhrady škody

Trestní právo, podobně jako právo občanské, rozdělujeme na odvětví práva hmotného a procesního.

Trestní právo hmotné zejména stanoví, co je trestným činem a jaký trest nebo ochranné opatření lze za něj uložit. Jeho předmětem je vztah mezi pachatelem trestného činu a státem – stát má právo a povinnost pachatele trestného činu (pokud nejde o bagatelní trestný čin) stíhat, odsoudit a uložit mu trest / ochranné opatření, čímž se naplňuje jednak represivní, jednak preventivní funkce trestního práva (k tomu blíže též [[účel trestu]]).

Trestní právo procesní upravuje trestněprávní vztahy, které vznikají v trestním řízení, tedy postup orgánů činných v trestním řízení a jiných osob na řízení zúčastněných

Základním účelem trestního práva procesního a trestního řízení je v souladu se zákonem odhalit pachatele skutku, který naplňuje znaky trestného činu podle trestního práva hmotného, vyšetřit tento skutek a postavit pachatele před soud, který rozhodne o jeho vině nebo nevině. Pokud je pachatel shledán vinným, uloží mu trest nebo ochranné opatření, případně upustí od potrestání, a zajistí výkon trestu i ochranného opatření. Cílem trestního řízení je spravedlivý proces ve smyslu základního ústavního [[práva na spravedlivý proces]]. Mezi další účely trestního řízení patří působení k předcházení a zamezování trestné činnosti.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next