Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

14.7. Dávky pěstounské péče

Od 1.1.2013 přestaly být dávky pěstounské péče dávkami státní sociální podpory. Nadále jsou upraveny v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, spolu s podmínkami a úpravou pěstounské péče jako takové.

Dávky pěstounské péče

a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte,

b) odměna pěstouna,

c) příspěvek při převzetí dítěte,

d) příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla,

e) příspěvek při ukončení pěstounské péče.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

- nárok má samo dítě svěřené do pěstounské péče, ale dávka se vyplácí osobě pečující

- nárok má i zletilé dítě, jde-li o nezaopatřené dítě do 26 let (§ 11 zákona č. 117/1995 Sb. a následující ustanovení) a zároveň trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do jeho dosažení zletilosti osobou pečující; v takovém případě se od dosažení zletilosti vyplácí příspěvek samotnému zletilému dítěti

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí měsíčně

a) 4 950 Kč pro dítě ve věku do 6 let,

b) 6 105 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,

c) 6 985 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,

d) 7 260 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle věku a stupně závislosti od 5 115 Kč do 9 900 Kč měsíčně.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží po dobu, po kterou je dítě v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů. Plné přímé zaopatření se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře.

Pokud dítě pobírá (jakákoliv) druh důchodu z důchodového pojištění, náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a důchodem.

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

- nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče má osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte

- výše jednorázového příspěvku činí 25 000 Kč a dávka náleží pouze jednou

Odměna pěstouna

• nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci; pokud jde o manžele, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich, výjimku může rozhodnout Krajská pobočka ÚP, pokud spolu manželé nejméně 3 měsíce prokazatelně nežijí

Výše odměny pěstouna činí měsíčně:

a) 12 000 Kč, je-li pečováno o 1 dítě,

b) 18 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti,

c) 30 000 Kč, - je-li pečováno alespoň o 3 děti,

- je-li pečováno alespoň o jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II až IV,

Za každé další dítě svěřené do péče této osoby se odměna pěstouna podle tohoto písmene zvyšuje odměna o 6 000 Kč.

d) 20 000 Kč, jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě.

Za každé další dítě, které je osobě v evidenci svěřeno do jiné péče, než je pěstounská péče na přechodnou dobu, se odměna pěstouna zvyšuje o 6 000 Kč.

Pokud je pěstounem nebo osobou v evidenci rodič nebo prarodič otce nebo matky svěřeného dítěte, náleží dávky pěstounské péče pouze v případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na sociální a majetkové poměry osoby pečující nebo osoby v evidenci a jejich rodiny a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte. Pro účely rozhodnutí o přiznání odměny pěstouna je krajská pobočka Úřadu práce povinna si vyžádat vyjádření příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Odměna pěstouna se poskytuje i po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby pečující nebo osoby v evidenci, nejdéle však do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo v němž byla nařízena karanténa. Je-li dítě svěřené osobě pečující nebo osobě v evidenci v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů, odměna pěstouna za péči o tyto děti nenáleží.

Odměna pěstouna se pro účely zákonů upravující daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti.

Příspěvek při převzetí dítěte

- nárok na příspěvek při převzetí dítěte má osoba pečující, která převzala dítě do pěstounské péče; příspěvek při převzetí dítěte, jde-li o totéž dítě, náleží osobě pečující jen jednou; příspěvek se vyplácí jednorázově

- příspěvek je určen zejména k nákupu základních potřeb pro přijímané dítě

Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku

a) do 6 let 8 000 Kč,

b) od 6 let do 12 let 9 000 Kč,

c) od 12 let do 18 let 10 000 Kč.

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Nárok na příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla má osoba pečující, která: - má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna,

- zakoupila osobní motorové vozidlo (dále jen „motorové vozidlo“) nebo zajistila nezbytnou celkovou opravu motorového vozidla

- toto vozidlo nepoužívá pro výdělečnou činnost

Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, maximálně 100 000 Kč. Součet těchto příspěvků poskytnutých osobě pečující v období posledních 10 kalendářních let přede dnem podání žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč.

Pokud osoba pečující do 5 let ode dne, kdy jí byl příspěvek poskytnut, motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo opravu byl příspěvek poskytnut, prodala, darovala, započala je používat pro výdělečnou činnost nebo přestala vykonávat pěstounskou péči, nejde-li o případ, kdy osoba pečující přestala vykonávat pěstounskou péči z vážných zdravotních důvodů, je povinna vrátit poměrnou část příspěvku na zakoupení motorového vozidla odpovídající době z období 5 let, kdy uvedené podmínky nesplňovala.

Společná pěstounská péče manželů

Při společné pěstounské péči manželů náleží dávka pěstounské péče jen jednomu z manželů určenému na základě dohody manželů. Nedohodnou-li se manželé, určí příslušná krajská pobočka Úřadu práce, kterému z manželů se dávka pěstounské péče přizná. Totéž platí i v případě, kdy jsou do funkce poručníka soudem společně jmenováni manželé nebo jiné dvě osoby, které o dítě osobně pečují.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next