Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

5. PLATNÉ DO 31.12.2013: Občanské právo hmotné

 5.1. Úvod do občanského práva
 5.2. Obecná a úvodní ustanovení občanského zákoníku
 5.2.1. Ochrana občanskoprávních vztahů
 5.2.2. Ochrana osobnosti
 5.2.3. Zastoupení
 5.2.4. Právní úkony
 5.2.5. Promlčení
 5.2.6. Některé pojmy - osoba blízká
 5.3. Věcná práva
 5.3.1. Vlastnictví
 5.3.2. Spoluvlastnictví
 5.3.3. Zástavní právo, zadržení, věcná břemena
 5.4. Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
 5.4.1. Prevence a obecná odpovědnost za škodu
 5.4.2. Výjimka z obecné odpovědnosti za škodu; krajní nouze a nutná obrana
 5.4.3. Zvláštní odpovědnost za škodu
 5.4.3.1. Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností
 5.4.3.2. Odpovědnost za škodu na věci, která byla předmětem závazku
 5.4.3.3. Odpovědnost za škodu, která má původ v povaze nástroje nebo přístroje použitého ke splnění závazku
 5.4.3.4. Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání
 5.4.3.5. Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům
 5.4.3.6. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků
 5.4.3.7. Odpovědnost za škodu na věcech vnesených nebo odložených
 5.4.3.8. Další případy odpovědnosti za škodu
 5.4.3.9. Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům
 5.4.4. Škoda
 5.4.4.1. Majetková újma
 5.4.4.2. Nemajetková újma
 5.4.4.3. Snížení rozsahu náhrady škody
 5.4.4.4. Promlčení nároku na náhradu škody
 5.4.5. Bezdůvodné obohacení
 5.5. Dědění
 5.5.1. Úvod
 5.5.2. Dědění ze závěti
 5.5.3. Dědění ze zákona
 5.5.4. Řízení o dědictví
 5.6. Závazkové právo
 5.6.1. Splatnost, spláky, splátkový kalendář
 5.6.2. Zajištění závazků
 5.6.2.1. Smluvní pokuta
 5.6.2.2. Ručení
 5.6.2.3. Zástavní právo
 5.6.2.4. Zajišťovací převod práva
 5.6.2.5. Uznání dluhu
 5.6.3. Kupní smlouva
 5.6.4. Smlouva o dílo
 5.6.5. Smlouva o půjčce
 5.6.6. Smlouva o výpůjčce
 5.6.7. Nájemní smlouva
 5.7. Spotřebitelské smlouvy
 5.7.1. Ustanovení zakázaná a neplatná
 5.7.2. Spotřebitelské smlouvy distanční
 5.7.3. Smlouvy uzavírané mimo provozovnu dodavatele
 5.7.4. Jak odstoupit?
 5.7.5. Prodej zboží v obchodě
 5.7.6. Zákon o ochraně spotřebitele
 5.7.6.1. Reklamace dle zákona o ochraně spotřebitele
 5.7.6.2. Česká obchodní inspekce
 5.7.7. Zákon o spotřebitelském úvěru
 5.7.8. Rozhodčí doložky (smlouvy)
 5.7.8.1. Rozhodčí doložka a rozhodčí řízení
 5.7.8.2. Jak se bránit?
 5.7.9. Směnka
 5.8. Nájem bytu, bydlení
 5.8.1. Bydlení
 5.8.2. Nájem bytu
 5.8.2.1. Historie - osobní užívání před r. 1992
 5.8.2.2. Co je to "byt"
 5.8.2.3. Nájem bytu vs. jiné užívání bytu
 5.8.2.4. Specifika družstevního nájmu
 5.8.2.5. Nájem bytu je chráněn
 5.8.2.6. Vznik nájmu bytu
 5.8.2.7. Smlouva o nájmu bytu
 5.8.2.8. Kauce - zajištění povinností nájemce
 5.8.2.9. Nájemné a úhrady za služby spojené s užíváním bytu
 5.8.2.10. Povinnosti pronajímatele
 5.8.2.11. Povinnosti nájemce
 5.8.2.12. Skončení nájmu bytu
 5.8.2.13. Společný nájem bytu
 5.8.3. Změna v osobě pronajímatele a nájemce
 5.8.3.1. Změna v osobě pronajímatele - vlastníka
 5.8.3.2. Změna nájemce bytu - přechod nájmu
 5.8.3.3. Výměna bytů
 5.8.4. Otázky související s nájmem bytu
 5.8.4.1. Trvalý pobyt a nájemní vztah
 5.8.4.2. Trestné činy pronajímatelů
 5.8.4.3. Sociální dávky - příspěvek na bydlení
 5.8.5. Zástavní a zadržovací právo pronajímatele
 5.8.6. Vyklizení
b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next