Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.4.4.8. Vyklizení nemovitosti

Tento způsob výkonu rozhodnutí přichází v úvahu, nesplní-li povinný svoji povinnost vyklidit dům, byt či nebytový prostor – zpravidla půjde o výkon rozhodnutí o vyklizení vydaného soudem v řízení o vyklizení nemovitosti.

Vzhledem k tomu, že bytové náhrady při vyklizení bytu byly již zrušeny, v praxi se již neobjevuje přezkoumávání, zda oprávněný skutečně zajistil bytovou náhradu odpovídající exekučnímu titulu.

Soud vyrozumí povinného nejméně 15 dnů předem, kdy bude vyklizení provedeno. Vyrozumí o tom rovněž oprávněného a příslušný orgán obce.

Exekuce vyklizením se provede tak, že se

a) odstraní věci patřící povinnému a příslušníkům jeho domácnosti, jakož i věci, které sice patří někomu jinému, ale jsou se souhlasem povinného umístěny ve vyklizovaném nebo na vyklizovaném objektu,

b) jsou vykázáni povinný a všichni, kdo se tam zdržují na základě práva povinného.

Věci odstraněné z vyklizovaného objektu odevzdají se povinnému nebo některému ze zletilých příslušníků jeho domácnosti. Není-li přítomen vyklizení nikdo, kdo by mohl věci převzít, nebo je-li převzetí věcí odmítnuto, sepíší se věci a dají se na náklady povinného do úschovy obci nebo jinému vhodnému schovateli. Exekutor vyrozumí povinného o tom, komu jeho věci byly dány do úschovy. Věci zjevně bezcenné se zdokumentují a nařídí se jejich zničení. O zničení věci vyrozumí povinného nejméně pět dnů předem, než k němu dojde. Nevyzvedl-li si povinný věci u obce nebo schovatele do šesti měsíců ode dne, kdy byly uschovány, budou prodány na návrh obce (schovatele) podle ustanovení o prodeji movitých věcí. Výtěžek prodeje vyplatí soud povinnému po srážce nákladů úschovy a nákladů prodeje. Věci, které se nepodaří prodat, soud nabídne obci nebo schovateli na úhradu nákladů úschovy za dvě třetiny odhadní ceny; odmítnou-li věci převzít, připadají státu.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next