Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.4.4.3. Přikázání pohledávky

Postižitelná je formou přikázání pohledávky pohledávka povinného splatná nebo nesplatná, nebo která vznikne v budoucnu. Pohledávkou je každý dluh, který má vůči povinnému nějaká další osoba (např. dluh z půjčky, pokud povinný této osobě půjčil peníze) – pro oprávněného se dlužník povinného nazývá „poddlužníkem“. Přikázáním pohledávky pak lze docílit toho, že poddlužník nesplatí svůj dluh povinnému, jak bylo původně dohodnuto, ale přímo jeho věřiteli – oprávněnému v exekuci.

1. Nejtypičtějším případem přikázání pohledávky je přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu (typicky u banky), tedy tzv. obstavení účtu.

Peníze uložené na účtu v bance jsou totiž ve skutečnosti pohledávkou povinného vůči bance (povinný má nárok své peníze vybrat a banka je povinna mu je vyplatit). Je-li účet při exekuci obstaven, je banka jako poddlužník povinna vyplatit prostředky z účtu nikoliv majiteli účtu – povinnému, ale exekutorovi. Povinný tak není oprávněn s prostředky na svém účtu nijak disponovat. Obstavit lze běžné, vkladové nebo jiné účty vedeného v jakékoliv měně u peněžního ústavu působícího v České republice.

Podle § 304b občanského soudního řádu se zákaz disponovat s prostředky na účtu nevztahuje na částku odpovídající dvojnásobku životního minima (v roce 2017 tedy na částku 6820,- Kč). Tuto částku je tedy banka povinna i poté, co je účet obstaven, povinnému na jeho žádost vyplatit. Tato povinnost je však pouze jednorázová v okamžiku obstavení účtu, a nevztahuje se na finanční prostředky, které na účet dojdou později. O vyplacení dvojnásobku životního minima je tak možné žádat pouze jednou. Má-li povinný více účtů a obstaveny jsou všechny, týká se možnost výplaty dvojnásobku životního minima jen jednoho z obstavených účtů.

Dočasné opatření v souvislosti s Covid -19 od dubna 2020 do 31.12.2020 se zákaz dispozice nevztahuje na čtyřnásobek životního minima - aktuálně tedy 15.440,- Kč.

VZOR - návrh na částečné zastavení exekuce přikázáním pohledávky z účtu v rozsahu dvojnásobku životního minima

POZOR tímto způsobem exekuce lze mj. dle ust. § 58 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu postihnout v případě, že k úhradě pohledávky nedostačuje přikázání pohledávky z účtu povinného také účet manžela povinného u peněžního ústavu, a to přesto, že manžel není povinným.

POZOR: Exekutor při obstavení účtu nezkoumá, odkud pocházejí peníze na účtu připsané (zda jde o mzdu, sociální dávky či o finanční prostředky jiné osoby než povinného). Finanční prostředky na účtu se zkrátka stávají pohledávkou, kterou je možné přikázat. Je-li na účet povinného zasílána mzda nebo sociální dávky či jiné příjmy, které by jinak bylo možné postihnout pouze srážkami (nebo které není v exekuci vůbec možné postihnout, viz kapitola o srážkách), je třeba zajistit co nejrychleji jejich výplatu poštovní poukázkou nebo v hotovosti. Jakmile jsou totiž prostředky připsány na účet, ztratí charakter mzdy/dávky a tím i ochranu, která se na ně jinak vztahuje, a k úhradě dluhu mohou být použity v plné výši.

2. Další příklady přikázání pohledávky

Jinou peněžitou pohledávkou může být např. pohledávka ze smlouvy o půjčce, pohledávka vůči osobě, která povinnému nezaplatila odměnu za provedené práce nebo služby (na základě smlouvy o dílo a podobných smluv, nikoliv však na základě zaměstnaneckého poměru, neboť mzda, jak bylo uvedeno, je chráněna a lze ji postihnout jen srážkami).

Od dubna 2020 nelze přikázáním pohledávky (ani srážkami ze mzdy) postihnout daňový bonus.

Navrhuje-li oprávněný výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky, je osoba, vůči které má povinný pohledávku (dlužník povinného, pro oprávněného poddlužník), povinna splatit svůj dluh přímo exekutorovi.

ZAJÍMAVÉ: Neuhradí-li dlužník povinného oprávněnému pohledávku, může se oprávněný domáhat vlastním jménem na dlužníkovi povinného vyplacení pohledávky a to tzv. poddlužnickou žalobou. Nesmí však s dlužníkem povinného stran této pohledávky uzavřít na úkor povinného smír, ani prominout její zaplacení. Neuplatní-li oprávněný včas u soudu, popřípadě u jiného orgánu pohledávku povinného vůči dlužníkovi povinného nebo neoznámí-li povinnému, že ji uplatňuje, odpovídá povinnému za škodu, která by mu tím popřípadě vznikla.

3. Obdobně se dají postihnout i jiná majetková práva než pohledávky. Musí splňovat podmínky, že: jsou ocenitelná v penězích, jsou převoditelná a nejsou spojena s osobou povinného. Typicky tak může být družstevní podíl (pokud jde o družstevní podíl v bytovém družstvu, který je spojený s právem užívat byt, viz kap. Prodej nemovitých věcí), obchodní podíl k obchodní společnosti (popřípadě vypořádací, likvidační podíl) a nebo např. právo na dodání movité věci.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next