Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.4.3.4. Účinky zahájení exekuce - zákaz dispozice s majetkem a neplatnost úkonů povinného

Zahájená exekuce má zásadní vliv na možnost povinného nakládat se svým majetekem. Z hlediska tohoto omezení mají zásadní vliv dva okamžiky:

 1. Doručení vyrozumění o zahájení exekuce povinnému

  Tímto okamžikem má povinný zákaz nakládat se svým majetekem (tj. s jakýmkoli majetkem nezávisle na způsobu exekuce) s výjimkou běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Porušení tohoto zákazu povinným má za důsledek relativní neplatnost takového právního úkonu. Neplatnosti takového úkonu se může dovolat exekutor, oprávněný nebo jiný přihlášený věřitel. Např. pokud by povinný po doručení usnesení o nařízení exekuce prodal auto, bylo by možné tento úkon snadno napadnout jako neplatný.

  Na návrh povinného může exekutor rozhodnout o tom, že se zákaz nevztahuje na majetek, který povinný uvedl v návrhu, jestliže povinný zároveň doloží, že jeho zbývající majetek zjevně a nepochybně postačuje k uhrazení vymáhané pohledávky včetně nákladů oprávněného a nákladů exekuce.

  I přes uvedený zákaz může povinný platně zpeněžit svůj majetek, pokud výtěžek použije k úhradě vymáhané pohledávky, za podmínky, že:

  • si k tomu obstará písemný souhlas exekutora, oprávněného a všech přihlášených věřitelů,

  • majetek není postižen jinou exekucí,

  • majetek bude prodán nejméně za obvyklou cenu zjištěnou na základě znaleckého posudku a

  • cena bude splatná při podpisu smlouvy k rukám exekutora.

  Povinný se tedy může zkusit domluvit s exekutorem např. na tom, že má kupce na své auto. Pak je oprávněn - při dodržení jmenovaných podmínek - auto prodat a z výtěžku uspokojit exekuci.

 2. Doručení exekučního příkazu

  Doručením exekučního příkazu, který postihuje určitý majetek, je povinnému stanoven zákaz jakkoli nakládat s tímto majetkem, zejména tento majetek převést na jiného nebo jej zatížit. Porušení tohoto zákazu má za důsledek absolutní neplatnost takového úkonu.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next