Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.4.3.5. Účastníci řízení

Účastníky exekučního řízení jsou oprávněný a povinný.

Prokáže-li se, že po zahájení exekučního řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva oprávněného, o něž v exekučním řízení jde, do řízení namísto dosavadního oprávněného vstupuje jeho právní nástupce. Ten, kdo nastupuje do řízení na místo dosavadního oprávněného, musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení. Toto se týká zejména dědění – např. pokud klient zdědí nemovitost, na kterou byla vůči zůstaviteli jako povinnému nařízena exekuce prodejem nemovitosti, vstoupí klient do probíhajícího exekučního řízení jako povinný.

Jsou-li exekučním příkazem postiženy věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manželů (SJM), je účastníkem exekučního řízení, pokud jde o tyto věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, i manžel povinného.

V praxi to znamená, že i když je povinným jen jeden z manželů (protože jen proti němu existuje exekuční titul), může se exekuce dotknout i druhého z manželů. Podrobně k exekuci manželů viz zde.

Při provádění exekuce jsou zákonem vymezené osoby a orgány povinny poskytnout součinnost. V první řadě jde o oprávněného, kterého může exekutor vyzvat, aby navrhl, jakým způsobem má provést exekuci, a označil plátce mzdy povinného či jiného pravidelného příjmu povinného, popřípadě fyzickou nebo právnickou osobu, vůči které má povinný pohledávku (včetně peněžního ústavu). Dále jde i o povinného, kterého může exekutor předvolat a vyzvat ho k dobrovolnému splnění povinnosti, kterou mu ukládá exekuční titul, a k prohlášení o majetku povinného. Dále je exekutor oprávněn požadovat součinnost i od třetích osob – od soudů, orgánů státní správy a samosprávy, obcí, notářů, Policie ČR, katastru nemovitostí, registru motorových vozidel, zdravotních pojišťoven, správ sociálního zabezpečení, bank, pojišťoven, pošt, provozovatelů telekomunikačních služeb atd. (celý výčet je uveden v § 33 zákona č. 120/2001 Sb.). Za nesplnění povinnosti poskytnout bezplatně exekutorovi součinnost je exekutor oprávněn ukládat pořádkové pokuty.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next