Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.3.6.5. Řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí

- předběžné opatření:

- příslušný je obecný soud navrhovatele

- předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí je možné vydat jen na návrh, který musí obsahovat též vylíčení skutečností, které osvědčují, že je společné bydlení navrhovatele a odpůrce v domě nebo bytě, ve kterém se nachází společná domácnost, pro navrhovatele nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči navrhovateli nebo jinému, kdo ve společné domácnosti žije, anebo vylíčení skutečností, které osvědčují nežádoucí sledování nebo obtěžování navrhovatele

- účastníky jsou navrhovatel a odpůrce, popřípadě osoba, vůči níž násilí směřuje; zastoupeným navrhovatelem může být i nezletilá osoba (nezletilý starší 16 let má pro toto řízení plnou procesní způsobilost!) nebo osoba, jejíž svéprávnost byla omezena

- o návrhu rozhodne soud do 48 hodin bez jednání

Vyhoví-li soud návrhu, uloží odpůrci předběžným opatřením zejména, aby

a) opustil společné obydlí, jakož i jeho bezprostřední okolí, nezdržoval se ve společném obydlí nebo do něj nevstupoval,

b) nevstupoval do bezprostředního okolí společného obydlí nebo navrhovatele a nezdržoval se tam,

c) se zdržel setkávání s navrhovatelem, nebo

d) se zdržel nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoliv způsobem.

Takové předběžné opatření je vykonatelné vydáním a trvá 1 měsíc od jeho vykonatelnosti; do vypršení této doby lze podat návrh na prodloužení předběžného opatření, doba jeho trvání se tím prodlužuje min. o dobu, než soud rozhodne. K rozhodnutí o prodloužení předběžného opatření již soud zpravidla nařídí jednání (předvolání musí být doručeno alespoň 3 dny před jednáním). Při rozhodování o návrhu na prodloužení předběžného opatření soud vezme v úvahu zejména trvání stavu ohrožení navrhovatele, majetkové či jiné poměry účastníků, včetně vlastnických a jiných vztahů ke společnému obydlí, na které se vztahuje předběžné opatření, a další rozhodné okolnosti včetně dalších probíhajících řízení mezi účastníky. O návrhu na prodloužení doby trvání soud rozhodne do 2 měsíců od jeho podání. Soud může prodloužit dobu trvání předběžného opatření jen na dobu nezbytně nutnou. Pokud navrhovatel neprokáže své majetkové či jiné poměry, včetně vlastnických a jiných vztahů ke společnému obydlí, může soud prodloužit dobu trvání předběného opatření jen z důvodů zvláštního zřetele hodných.

Předběžné opatření podle zanikne nejpozději uplynutím 6 měsíců od jeho vykonatelnosti.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next