Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

6.8.1. Použití NOZ a starého občanského zákoníku (OZ)

Nájem bytu/domu se řídí NOZ ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem, vznik nájmu a práva a povinnosti vzniklé do jeho účinnosti se však posuzují podle dosavadního občanského zákoníku (OZ). To znamená, že nájemní smlouvu není v zásadě nutné v souvislosti s účinností NOZ měnit, práva a povinnosti vzniklé do jeho účinnosti se budou řídit původním zákonem (např. dluh na nájemném) a po nabytí účinnosti nového zákona se začnou řídit NOZ.

Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti NOZ zahájeno řízení o neplatnosti výpovědi nájmu bytu, dokončí se podle dosavadních právních předpisů; právo nájemce na bytovou náhradu nebo na jiná plnění podle dosavadních právních předpisů nejsou dotčena.

Příklady:

• za účinnosti OZ nájemce nezaplatil 4x nájemné, ale pak dluh za účinnosti OZ celý uhradil (včetně příslušenství), pronajímateli vznikl podle OZ výpovědní důvod – toto právo vzniklo pronajímateli za účinnosti OZ, právo dát výpověď se podle OZ promlčuje ve lhůtě tří let, pronajímatel může dát z tohoto důvodu výpověď až do tří let poté, co mu toto právo vzniklo, i když už mezitím bude účinný NOZ;

• za účinnosti OZ nájemce neuhradil 4x nájemné a i za účinnosti NOZ jeho dluh trvá – pronajímatel má právo mu dát výpověď podle OZ nebo podle NOZ (v tomto případě je výhodnější podle NOZ, nevzniká nárok na přístřeší, může vypovědět i bez výpovědní lhůty)

• v bytě je třeba odstranit závadu, kterou má odstranit pronajímatel, který tak nečiní, nájemci vzniklo za trvání OZ právo na slevu z nájemného, toto právo vzniká vždy každý měsíc znovu, pokud v tomto měsíci trvá závada nebo nemožnost nerušeně užívat byt (právo na slevu vzniká vždy zároveň se vznikem práva pronajímatele na uhrazení nájemného); pokud bude závada přetrvávat i za účinnosti NOZ, bude se nárok na ni řídit od účinnosti NOZ úpravou NOZ; z opatrnosti lze doporučit, aby v takovém případě nájemce v prvním měsíci po účinnosti uplatnil závadu v bytě a své právo na slevu z nájemného znovu dle příslušných podmínek NOZ

• ačkoliv není nutné v souvislosti s účinností NOZ nájemní smlouvu, vztáhnou se od účinnosti NOZ i na stávající nájemce např.: způsoby skončení nájmu, výpovědní důvody ze strany pronajímatele, absence povinnosti pronajímatele zajistit náhradní bydlení, pravidla přechodu nájmu apod., ale také např. automatické prodlužování smluv na dobu určitou

Tzv. regulované nájemné

Pokud nájemné nebylo určeno dohodou pronajímatele a nájemce nebo rozhodnutím soudu, ale na základě jiného právního předpisu (regulované nájemné), má pronajímatel právo navrhnout v písemné podobě nájemci zvýšení nájemného. Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu zvýšené nájemné, jak bylo navrženo. Nesdělí-li nájemce v písemné formě pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud; návrhu podanému po uplynutí této lhůty soud nevyhoví, namítne-li nájemce, že návrh byl podán opožděně. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next