Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

13. Diskriminace - AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012

 13.1. Co je diskriminace
 13.2. Které právní předpisy upravují ochranu před diskriminací?
 13.2.1. Ústavní zákaz diskriminace
 13.2.2. Antidiskriminační zákon (ADZ)
 13.2.3. Vztah ADZ k zákoníku práce
 13.2.4. Další zákony regulující diskriminaci
 13.3. Kdy se jedná o diskriminaci podle antidiskriminačního zákona?
 13.3.1. Diskriminační důvody
 13.3.2. Oblasti diskriminace
 13.3.3. Druhy diskriminace
 13.3.3.1. Přímá diskriminace
 13.3.3.2. Nepřímá diskriminace
 13.3.3.3. Odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřené opatření ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 13.3.3.4. Obtěžování
 13.3.3.5. Sexuální obtěžování
 13.4. Jakým způsobem se lze proti diskriminaci bránit?
 13.4.1. Veřejnoprávní cesta
 13.4.2. Soukromoprávní (antidiskriminační) žaloba
 13.4.2.1. Upuštění od diskriminace (zdržovací žaloba)
 13.4.2.2. Odstranění trvajících následků diskriminace
 13.4.2.3. Přiměřené zadostiučinění a náhrada nemajetkové škody v penězích
 13.4.3. Soudní poplatek za podání antidiskriminační žaloby
 13.4.4. Věcná příslušnost soudu k podání antidiskriminační žaloby
 13.4.5. Zákaz viktimizace
 13.4.6. Přenos důkazního břemene
 13.4.7. Možnost použít audiovizuální nahrávky pořízené v utajení v civilním řízení
 13.5. Veřejný ochránce práv
 13.5.1. Zprávy a doporučení VOP
 13.6. Úloha nevládních organizací
 13.6.1. Informační činnost
 13.6.2. Zastupování před soudem
b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next