Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

Právo a terénní sociální práce

 1. Úvod
 2. Právo a právní řád
 2.1. Význam slova právo
 2.2. Právní řád
 2.3. Právní odvětví
 2.4. Právo soukromé a veřejné
 2.5. Právo hmotné a procesní
 2.6. Právní síla předpisů
 2.7. Publikace a forma právních předpisů
 2.8. Kde hledat právní předpisy?
 2.9. Realizace a aplikace práva
 2.10. Právo a spravedlnost
 3. Občanské právo hmotné - AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012
 3.1. Úvod do občanského práva
 3.2. Obecná a úvodní ustanovení občanského zákoníku
 3.2.1. Ochrana občanskoprávních vztahů
 3.2.2. Ochrana osobnosti
 3.2.3. Zastoupení
 3.2.4. Právní úkony
 3.2.5. Promlčení
 3.2.6. Některé pojmy - osoba blízká
 3.3. Věcná práva
 3.3.1. Vlastnictví
 3.3.2. Spoluvlastnictví
 3.3.3. Zástavní právo, zadržení, věcná břemena
 3.4. Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
 3.4.1. Prevence a obecná odpovědnost za škodu
 3.4.2. Výjimka z obecné odpovědnosti za škodu; krajní nouze a nutná obrana
 3.4.3. Zvláštní odpovědnost za škodu
 3.4.3.1. Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností
 3.4.3.2. Odpovědnost za škodu na věci, která byla předmětem závazku
 3.4.3.3. Odpovědnost za škodu, která má původ v povaze nástroje nebo přístroje použitého ke splnění závazku
 3.4.3.4. Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání
 3.4.3.5. Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům
 3.4.3.6. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků
 3.4.3.7. Odpovědnost za škodu na věcech vnesených nebo odložených
 3.4.3.8. Další případy odpovědnosti za škodu
 3.4.3.9. Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům
 3.4.4. Škoda
 3.4.4.1. Majetková újma
 3.4.4.2. Nemajetková újma
 3.4.4.3. Snížení rozsahu náhrady škody
 3.4.4.4. Promlčení nároku na náhradu škody
 3.4.5. Bezdůvodné obohacení
 3.5. Dědění
 3.5.1. Úvod
 3.5.2. Dědění ze závěti
 3.5.3. Dědění ze zákona
 3.5.4. Řízení o dědictví
 3.6. Závazkové právo
 3.6.1. Splatnost, spláky, splátkový kalendář
 3.6.2. Zajištění závazků
 3.6.2.1. Smluvní pokuta
 3.6.2.2. Ručení
 3.6.2.3. Zástavní právo
 3.6.2.4. Zajišťovací převod práva
 3.6.2.5. Uznání dluhu
 3.6.3. Kupní smlouva
 3.6.4. Smlouva o dílo
 3.6.5. Smlouva o půjčce
 3.6.6. Smlouva o výpůjčce
 3.6.7. Nájemní smlouva
 3.7. Spotřebitelské smlouvy
 3.7.1. Ustanovení zakázaná a neplatná
 3.7.2. Spotřebitelské smlouvy distanční
 3.7.3. Smlouvy uzavírané mimo provozovnu dodavatele
 3.7.4. Jak odstoupit?
 3.7.5. Prodej zboží v obchodě
 3.7.6. Zákon o ochraně spotřebitele
 3.7.6.1. Reklamace dle zákona o ochraně spotřebitele
 3.7.6.2. Česká obchodní inspekce
 3.7.7. Zákon o spotřebitelském úvěru
 3.7.8. Rozhodčí doložky (smlouvy)
 3.7.8.1. Rozhodčí doložka a rozhodčí řízení
 3.7.8.2. Jak se bránit?
 3.7.9. Směnka
 3.8. Nájem bytu, bydlení
 3.8.1. Bydlení
 3.8.2. Nájem bytu
 3.8.2.1. Historie - osobní užívání před r. 1992
 3.8.2.2. Co je to "byt"
 3.8.2.3. Nájem bytu vs. jiné užívání bytu
 3.8.2.4. Specifika družstevního nájmu
 3.8.2.5. Nájem bytu je chráněn
 3.8.2.6. Vznik nájmu bytu
 3.8.2.7. Smlouva o nájmu bytu
 3.8.2.8. Kauce - zajištění povinností nájemce
 3.8.2.9. Nájemné a úhrady za služby spojené s užíváním bytu
 3.8.2.10. Povinnosti pronajímatele
 3.8.2.11. Povinnosti nájemce
 3.8.2.12. Skončení nájmu bytu
 3.8.2.13. Společný nájem bytu
 3.8.3. Změna v osobě pronajímatele a nájemce
 3.8.3.1. Změna v osobě pronajímatele - vlastníka
 3.8.3.2. Změna nájemce bytu - přechod nájmu
 3.8.3.3. Výměna bytů
 3.8.4. Otázky související s nájmem bytu
 3.8.4.1. Trvalý pobyt a nájemní vztah
 3.8.4.2. Trestné činy pronajímatelů
 3.8.4.3. Sociální dávky - příspěvek na bydlení
 3.8.5. Zástavní a zadržovací právo pronajímatele
 3.8.6. Vyklizení
 4. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - Občanské právo hmotné od 1.1.2014
 4.1. Úvod
 4.2. Obecná ustanovení
 4.3. Osoby
 4.3.1. Svéprávnost
 4.3.1.1. Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat
 4.3.2. Zastoupení
 4.4. Ochrana slabší strany
 4.4.1. Kdo je slabší strana a kdo spotřebitel
 4.4.2. Ochrana spotřebitele - přehled
 4.4.3. Ochrana slabší strany - přehled
 4.4.4. Formulářové smlouvy
 4.4.5. Obchodní podmínky
 4.4.6. Spotřebitelská smlouva a zakázaná ujednání
 4.4.7. Spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory
 4.5. Odpovědnost za vady zboží
 4.5.1. Odpovědnost za vady v kupní smlouvě se spotřebitelem - zákonná záruka
 4.5.2. Práva spotřebitele z odpovědnosti za vady
 4.5.3. Jak má spotřebitel vadu uplatnit
 4.5.4. Odpovědnost za vady v nespotřebitelských vztazích
 4.6. Věcná práva
 4.6.1. Pojem a druhy
 4.6.2. Věci
 4.6.3. Veřejné seznamy
 4.6.4. Držba
 4.6.5. Vlastnictví
 4.6.5.1. Stavba je součástí pozemku
 4.6.5.2. Sousedská práva
 4.6.5.3. Nabývání vlastnického práva
 4.6.6. Spoluvlastnictví
 4.6.6.1. Bytové spoluvlastnictví
 4.6.7. Věcná práva k cizím věcem
 4.6.7.1. Právo stavby
 4.6.7.2. Věcná břemena
 4.6.7.3. Zástavní právo
 4.6.7.4. Zadržovací právo
 4.6.8. Svěřenský fond
 4.7. Nájem bytu
 4.7.1. Použití NOZ a starého občanského zákoníku (OZ)
 4.7.2. Byt
 4.7.3. Smlouva o nájmu bytu
 4.7.4. Nájemné
 4.7.5. Plnění spojená s užíváním bytu
 4.7.6. Jistota
 4.7.7. Povinnosti nájemce
 4.7.8. Povinnosti pronajímatele
 4.7.9. Úpravy a jiné změny bytu nebo domu prováděné pronajímatelem
 4.7.10. Úpravy a jiné změny bytu nebo domu prováděné nájemcem
 4.7.11. Poškození, vada pronajatého bytu, kterou je třeba (neprodleně) odstranit
 4.7.12. Nepřítomnost nájemce v bytě
 4.7.13. Společný nájem, společný nájem manželů
 4.7.14. Členové nájemcovy domácnosti
 4.7.15. Podnájem
 4.7.16. Skončení nájmu smrtí nájemce a její následky
 4.7.17. Skončení nájmu
 4.7.17.1. Dohoda
 4.7.17.2. Prodloužení doby nájmu, smlouva uzavřená na dobu určitou
 4.7.17.3. Zvláštní důvody skončení nájmu – méně časté v praxi
 4.7.17.4. Výpověď z nájmu
 4.7.17.5. Odevzdání bytu
 4.7.17.6. Bytové náhrady
 4.7.18. Nájem služebního bytu
 4.7.19. Nájem bytu zvláštního určení
 4.7.20. Nájem družstevního bytu
 4.7.21. FAQ a vzor nájemní smlouvy s komentáři
 4.7.21.1. Co se změní účinností NOZ pro stávající nájemce?
 4.7.21.2. Na co si dát pozor při uzavírání nové smlouvy o nájmu bytu podle NOZ? VZOR smlouvy
 4.8. Manželské majetkové právo
 4.8.1. Obvyklé vybavení rodinné domácnosti
 4.8.2. Obecná ustanovení o jednání manželů
 4.8.3. Společné jmění manželů
 4.8.3.1. Zákonný režim
 4.8.3.2. Smluvený režim
 4.8.3.3. Režim založený rozhodnutím soudu
 4.8.3.4. Režim oddělených jmění
 4.8.3.5. Některé otázky a odpovědi
 4.8.4. Ochrana třetích osob
 4.8.5. Vypořádání společného jmění
 4.8.6. Některá ustanovení o bydlení manželů
 4.8.7. Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí
 4.9. Určení rodičovství a popření otcovství
 4.9.1. Mateřství
 4.9.2. Otcovství
 4.9.3. Popírání otcovství
 4.10. Zánik manželství
 4.10.1. Zánik manželství smrtí nebo prohlášením za mrtvého
 4.10.2. Rozvod manželství
 4.10.2.1. Rozvod manželství s domněnkou rozvratu
 4.10.3. Následky zániku manželství
 4.10.3.1. Příjmení rozvedeného manžela
 4.10.3.2. Výživné rozvedeného manžela
 4.10.3.3. Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství
 4.10.3.4. Bydlení po zániku manželství
 4.11. Vyživovací povinnost
 4.11.1. Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem, předků vůči potomkům
 4.11.2. Vyživovací povinnost dětí vůči rodičům, potomků vůči předkům
 4.11.3. Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce
 4.11.4. Výživné mezi manžely
 4.11.5. Výživné rozvedeného manžela
 4.11.6. Společná pravidla pro vyživovací povinnost
 4.11.7. Vyživovací povinnost vůči dítěti, pokud je dítě v péči jiné osoby než rodiče
 4.11.8. Výživné a dědictví
 4.11.9. Výživné v jiných souvislostech
 4.12. Dědické právo
 4.12.1. Zásady, předpoklady a důsledky dědění
 4.12.2. Vyloučení z dědického práva
 4.12.3. Dispozice s dědictvím
 4.12.4. Odpovědnost za dluhy
 4.12.5. Pořízení pro případ smrti
 4.12.5.1. Dědická smlouva
 4.12.5.2. Závěť
 4.12.5.3. Odkaz
 4.12.5.4. Náhradnictví a svěřenské nástupnictví
 4.12.5.5. Nepominutelní dědici a zaopatření některých osob
 4.12.6. Zákonná dědická posloupnost
 4.12.7. Řízení o dědictví
 5. Občanské soudní řízení - AKTUALIZOVÁNO K 1.1. 2012
 5.1. Co je to procesní právo? AKTUÁLNÍ K 1.7.2014
 5.2. Civilní řízení dle občanského soudního řádu AKTUÁLNÍ K 1.7.2014
 5.2.1. Soudy
 5.2.2. Jak vybrat správný soud?
 5.2.2.1. Okresní a krajské soudy
 5.2.2.2. Určení soudu podle místa
 5.2.2.3. Soudy vrchní a nejvyšší soud
 5.2.3. Účastníci řízení a jejich zástupci
 5.2.3.1. Ustanovený nebo určený bezplatný advokát
 5.2.3.2. Advokáti a notáři
 5.2.4. Zahájení soudního řízení
 5.2.5. Předžalobní výzva
 5.2.6. Žaloba či jiný návrh na zahájení řízení
 5.2.7. Soudní poplatek
 5.2.8. Řízení v prvním stupni
 5.2.8.1. Doručování
 5.2.8.2. Předběžná opatření
 5.2.8.3. Průběh řízení
 5.2.8.4. Dokazování
 5.2.8.5. Svědci
 5.2.8.6. Znalecký posudek
 5.2.8.7. Síla důkazů
 5.2.8.8. Rozsudek
 5.2.8.9. Právní moc rozsudku
 5.2.8.10. Vykonatelnost rozsudku
 5.2.8.11. Usnesení
 5.2.8.12. Platební rozkaz
 5.2.8.13. Náklady řízení
 5.2.9. Stížnost na průtahy v řízení nebo nevhodnost chování soudních osob
 5.2.10. Lhůty
 5.2.11. Opravné prostředky
 5.2.11.1. Odvolání
 5.2.11.2. Možnosti odvolacího soudu
 5.2.11.3. Odpor proti platebnímu rozkazu
 5.2.12. Mimořádné opravné prostředky
 5.2.12.1. Dovolání
 5.2.12.2. Žaloba na obnovu řízení
 5.2.12.3. Žaloba pro zmatečnost
 5.2.13. Ústavní soudnictví
 5.2.14. Mediace
 5.3. Civilní řízení dle zákona o zvláštních řízeních soudních AKTUÁLNÍ K 30.6.2014
 5.3.1. Příslušnost
 5.3.2. Smírné řešení a dohoda o předmětu řízení
 5.3.3. Doručování
 5.3.4. Řízení v prvním stupni
 5.3.5. Opravné prostředky
 5.3.6. Vybraná konkrétní řízení
 5.3.6.1. Řízení o podpůrných opatřeních a ve věcech svéprávnosti
 5.3.6.2. Řízení o pozůstalosti
 5.3.6.3. Řízení o soudním prodeji zástavy
 5.3.6.4. Řízení ve věcech manželských a partnerských
 5.3.6.5. Řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí
 5.3.6.6. Řízení o určení a popření rodičovství
 5.3.6.7. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé
 5.3.6.8. Řízení v některých věcech výkonu rozhodnutí
 5.4. Výkon rozhodnutí a exekuce
 5.4.1. Vykonávací řízení obecně
 5.4.1.1. Úvod
 5.4.1.2. Prameny práva
 5.4.1.3. Exekuční titul
 5.4.1.4. Vykonatelnost rozhodnutí a doložka vykonatelnosti
 5.4.1.5. Co se přezkoumává ve vykonávacím řízení a co ne
 5.4.1.6. Rozdíl mezi výkonem rozhodnutí a exekucí
 5.4.2. Výkon rozhodnutí
 5.4.2.1. Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí
 5.4.2.2. Nařízení výkonu rozhodnutí
 5.4.2.3. Odklad výkonu rozhodnutí
 5.4.2.4. Zastavení výkonu rozhodnutí
 5.4.2.5. Zvláštní způsoby výkonu rozhodnutí
 5.4.2.6. Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí
 5.4.2.7. Výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným
 5.4.2.8. Nahlížení do spisu
 5.4.3. Exekuce - průběh
 5.4.3.1. Zahájení exekučního řízení, exekuční návrh
 5.4.3.2. Vyloučení exekutora
 5.4.3.3. Dobrovolné splnění
 5.4.3.4. Účinky zahájení exekuce - zákaz dispozice s majetkem a neplatnost úkonů povinného
 5.4.3.5. Účastníci řízení
 5.4.3.6. Nahlížení do spisu
 5.4.3.7. Volba způsobu exekuce
 5.4.3.8. Splátkový kalendář
 5.4.3.9. Spojování (slučování) exekucí
 5.4.3.10. Rozhodování exekutora
 5.4.3.11. Exekuční příkaz
 5.4.3.12. Odklad a zastavení exekuce
 5.4.3.13. Náklady exekuce a oprávněného
 5.4.3.14. Skončení exekuce
 5.4.3.15. Stížnost na exekutora
 5.4.4. Exekuce - způsoby výkonu
 5.4.4.1. Úvod k exekucím - způsobům výkonu
 5.4.4.2. Srážky ze mzdy a jiných obdobných příjmů
 5.4.4.3. Přikázání pohledávky
 5.4.4.4. Prodej movitých věcí
 5.4.4.5. Prodej nemovitých věcí
 5.4.4.6. Prodej spoluvlastnického podílu
 5.4.4.7. Zřízení soudcovského nebo exekutorského zástavního práva na nemovitostech
 5.4.4.8. Vyklizení nemovitosti
 5.4.4.9. Uspokojení ostatních práv na nepeněžitá plnění
 5.4.5. Exekuce manželů
 5.4.6. Exekuce a rozhodčí doložky
 5.5. Rozhodčí řízení
 5.6. "Leták" Co může exekutor?
 6. Ochrana rodiny a dětí - rodinné právo - AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012
 6.1. Úvod
 6.2. Rodina
 6.3. Manželství
 6.3.1. Vznik manželství
 6.3.2. Práva a povinnosti manželů
 6.3.3. Společné jmění manželů
 6.3.4. Vliv manželství na jiné právní vztahy
 6.3.4.1. Bydlení
 6.3.4.2. Dědění
 6.3.4.3. Exekuce, výkon rozhodnutí
 6.3.4.4. Oddlužení
 6.3.4.5. Trestní právo
 6.3.4.6. Cizinecké právo
 6.3.4.7. Právo sociálního zabezpečení
 6.3.5. Zánik manželství
 6.3.5.1. Zánik manželství smrtí manžela nebo prohlášením za mrtvého
 6.3.5.2. Zánik manželství rozvodem
 6.3.6. Registrované partnerství
 6.4. Rodičovství a péče o dítě
 6.4.1. Určení rodičovství
 6.4.2. Rodičovská zodpovědnost
 6.4.3. Omezení rodičovské zodpovědnosti
 6.4.4. Výchovná opatření a jiné sankce
 6.4.5. Ústavní výchova
 6.4.6. Náhradní rodinná péče
 6.4.6.1. Péče třetí osoby
 6.4.6.2. Pěstounská péče
 6.4.6.3. Osvojení
 6.4.7. Opatrovník
 6.4.8. Poručník
 6.5. Vyživovací povinnost
 6.5.1. Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem
 6.5.2. Vyživovací povinnost dětí vůči rodičům
 6.5.3. Vyživovací povinnost prarodičů vůči dětem
 6.5.4. Výživné rozvedeného manžela
 6.5.5. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
 6.6. Sociálně-právní ochrana dětí
 6.6.1. Úvod
 6.6.2. Orgány sociálně-právní ochrany a jejich příslušnost
 6.6.3. Činnost orgánů sociálně-právní ochrany
 7. Trestní právo - AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012
 7.1. Trestní právo hmotné
 7.1.1. Úvod
 7.1.2. Obecná část - základní pojmy a pravidla trestního práva
 7.1.2.1. Některé zásady trestního práva
 7.1.2.2. Trestný čin
 7.1.2.3. Skutková podstata trestného činu
 7.1.2.4. Příprava, pokus, dokonaný trestný čin
 7.1.2.5. Účastenství na tresném činu
 7.1.2.6. Subjekt trestného činu
 7.1.2.7. Věk
 7.1.2.8. Příčetnost
 7.1.2.9. Zavinění
 7.1.2.10. Okolnosti vylučující protiprávnost
 7.1.2.11. Trestní sankce a zásady jejich ukládání
 7.1.2.12. Tresty a jejich účel
 7.1.2.13. Pravidla pro ukládání trestů
 7.1.2.14. Souběh trestných činů
 7.1.2.15. Upuštění od potrestání
 7.1.2.16. DRUHY TRESTŮ
 7.1.2.17. Podmíněné tresty odnětí svobody
 7.1.2.18. Nepodmíněný trest odnětí svobody a jeho výkon
 7.1.2.19. Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 7.1.2.20. Ostatní tresty
 7.1.2.21. Omezení řidičského oprávnění
 7.1.2.22. Ochranná opatření
 7.1.2.23. Zahlazení odsouzení
 7.1.3. Zvláštní část - jednotlivé trestné činy
 7.1.3.1. Trestné činy proti životu a zdraví
 7.1.3.2. Trestné činy proti svobodě
 7.1.3.3. Trestné činy proti rodině a dětem
 7.1.3.4. Trestné činy proti majetku
 7.1.3.5. Trestné činy obecně nebezpečné
 7.1.3.6. Trestné činy nakládání s drogami
 7.1.3.7. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
 7.1.3.8. Trestné činy proti lidskosti
 7.1.3.9. Rasově a etnicky motivované trestné činy
 7.1.4. NOVINKY V TRESTNÍM PRÁVU OD 1.1.2010
 7.2. Trestní právo procesní
 7.2.1. Předpisy trestního práva procesního
 7.2.2. Působnost trestního řádu
 7.2.3. Trestní řízení a orgány činné v trestním řízení
 7.2.4. Soudy a jejich příslušnost
 7.2.5. Státní zastupitelství a policie
 7.2.6. Obviněný
 7.2.6.1. Pojmy: podezřelý, obviněný, obžalovaný, odsouzený
 7.2.6.2. Postavení a účast obviněného v trestním řízení
 7.2.6.3. Právo na obhajobu
 7.2.6.4. Právo na bezplatnou obhajobu nebo za sníženou odměnu
 7.2.6.5. Podání vysvětlení z hlediska práva na obhajobu
 7.2.7. Obhájce
 7.2.7.1. Obhájce, jeho povinnosti a práva
 7.2.7.2. Zvolený obhájce, ustanovený obhájce, nutná obhajoba
 7.2.8. Poškozený
 7.2.8.1. Práva poškozeného v trestním řízení
 7.2.8.2. Souhlas poškozeného s trestním stíháním
 7.2.8.3. Náhrada škody v trestním řízení
 7.2.8.4. Odškodnění oběti trestného činu
 7.2.9. Zajištění osob a věcí
 7.2.9.1. Předvolání a předvedení
 7.2.9.2. Zadržení
 7.2.9.3. Příkaz k zatčení
 7.2.9.4. Vazba
 7.2.9.5. Vydání a odnětí věci
 7.2.9.6. Zajištění peněžních prostředků na bankovním účtu, jiné majetkové hodnoty, náhradní hodnoty
 7.2.9.7. Domovní prohlídka, osobní prohlídka, další zvláštní způsoby zajištění věci
 7.2.10. Právo nahlížet do spisu
 7.2.11. Dokazování
 7.2.11.1. Výpověď obviněného
 7.2.11.2. Výpověď svědka
 7.2.11.3. Mlčenlivost v trestním řízení
 7.2.12. Odklony v trestním řízení
 7.2.12.1. Podmíněné zastavení trestního stíhání
 7.2.12.2. Narovnání
 7.2.13. Náklady řízení
 7.2.14. STADIA TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
 7.2.15. Přípravné řízení
 7.2.15.1. Trestní oznámení
 7.2.15.2. Prověřování
 7.2.15.3. Trestní stíhání
 7.2.15.4. Zkrácené přípravné řízení
 7.2.16. Řízení před soudem
 7.2.16.1. Předběžné projednání obžaloby
 7.2.16.2. Hlavní líčení
 7.2.16.3. Řízení před samosoudcem
 7.2.17. Opravné řízení
 7.2.17.1. Stížnost
 7.2.17.2. Odvolání
 7.2.17.3. Odpor
 7.2.17.4. Dovolání
 7.2.17.5. Stížnost pro porušení zákona
 7.2.18. Vykonávací řízení
 7.2.18.1. Výkon trestu odnětí svobody
 7.2.18.2. Výkon podmíněného trestu odnětí svobody
 7.2.18.3. Výkon trestu domácího vězení
 7.2.18.4. Výkon trestu obecně prospěšných prací
 7.2.18.5. Výkon peněžitého trestu
 7.3. Soudnictví ve věcech mládeže
 8. Správní právo - AKTUALIZOVÁNO K 6.10.2010
 8.1. Předpisy správního práva
 8.2. Členění veřejné moci v ČR
 8.2.1. Obce
 8.2.1.1. Obecní zastupitelstvo
 8.2.1.2. Rada obce
 8.2.1.3. Starosta
 8.2.2. Kraje
 8.2.3. Ministerstva a jiné správní úřady
 8.2.3.1. Specializované správní orgány
 8.2.4. Orgány zájmové a funkční samosprávy
 8.3. Statusové věci (občanství, trvalý pobyt, pobyt cizinců)
 8.3.1. Občanství
 8.3.1.1. Občanství ČSSR, ČSR a ČR (přechod)
 8.3.2. Trvalý pobyt občanů
 8.3.2.1. Vznik trvalého pobytu
 8.3.2.2. Přihlášení (občana ČR) k trvalému pobytu
 8.3.2.3. Zrušení trvalého pobytu
 8.3.2.4. Přihlášení do společné domácnosti
 8.3.3. Pobyt cizinců
 8.3.4. Pobyt občanů Evropské unie
 8.3.5. Uprchlíci
 8.4. Správní řízení (AKTUÁLNÍ K 5.10.2010)
 8.4.1. Úvod
 8.4.2. Základní zásady správního řízení
 8.4.3. Subjekty, zastoupení, příslušnost
 8.4.4. Meze správního uvážení
 8.4.5. Průběh řízení - první část
 8.4.6. Doručování
 8.4.7. Průběh řízení - druhá část
 8.4.8. Rozhodnutí
 8.4.9. Nečinnost správního orgánu
 8.4.10. Přezkoumávání rozhodnutí
 8.4.10.1. Odvolání a rozklad
 8.4.10.2. Obnova řízení
 8.4.10.3. Přezkumné řízení, nové rozhodnutí (v téže věci)
 8.4.10.4. Správní soudnictví
 8.4.11. Výkon rozhodnutí (exekuce) podle správního řádu
 8.4.12. Další úkony správních orgánů
 8.4.13. Stížnosti
 8.5. Přestupky
 8.5.1. Druhy přestupků
 8.5.2. Řízení o přestupcích
 8.6. Trvalý pobyt
 8.6.1. Přihlášení do společné domácnosti
 8.6.2. Přihlášení (občana ČR) k trvalému pobytu
 8.6.3. Vznik trvalého pobytu
 8.6.4. Zrušení trvalého pobytu
 9. Pracovní právo - AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012
 9.1. Úvod - co je pracovní právo
 9.2. Prameny pracovního práva
 9.3. Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku
 9.4. Pracovněprávní vztah
 9.4.1. Pracovněprávní vztah a "švarcsystém"
 9.4.2. Způsoby stanovení práv a povinností v pracovněprávním vztahu
 9.4.3. Kdy může smlouva stanovit něco jiného než zákoník práce?
 9.4.4. Neplatnost
 9.4.5. Zaměstnavatel a zaměstnanec (subjekty pracovněprávního vztahu)
 9.4.6. Doručování
 9.5. Pracovní poměr
 9.5.1. Postup před vznikem pracovního poměru, zákaz diskriminace
 9.5.2. Vznik pracovního poměru
 9.5.3. Odstoupení od pracovní smlouvy
 9.5.4. Náležitosti pracovní smlouvy
 9.5.5. Zkušební doba
 9.5.6. Povinnosti z pracovního poměru
 9.5.7. Pracovní poměr na dobu určitou
 9.5.8. Změny pracovního poměru vč. pracovní cesty
 9.5.8.1. Převedení na jinou práci
 9.5.8.2. Přeložení
 9.5.8.3. Pracovní cesta
 9.5.8.4. Dočasné přidělení
 9.5.9. Skončení pracovního poměru
 9.5.9.1. Dohoda
 9.5.9.2. Výpověď
 9.5.9.3. Výpovědní důvody
 9.5.9.4. Zákaz výpovědi
 9.5.9.5. Odstupné
 9.5.9.6. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
 9.5.9.7. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
 9.5.9.8. Lhůty pro podání výpovědi a okamžitého zrušení
 9.5.9.9. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 9.5.9.10. Neplatnost rozvázání pracovního poměru
 9.5.9.11. Povinnosti zaměstnavatele po skončení pracovního poměru
 9.6. Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce
 9.6.1. Dohoda o pracovní činnosti
 9.6.2. Dohoda o provedení práce
 9.7. Pracovní doba
 9.7.1. Délka pracovní doby
 9.7.2. Rozvržení pracovní doby
 9.7.3. Přestávky v práci
 9.7.4. Doba odpočinku
 9.7.5. Práce přesčas
 9.7.6. Práce v noci
 9.7.7. Pracovní pohotovost
 9.8. Dovolená
 9.8.1. Dovolená za kalendářní rok
 9.8.2. Dovolená za odpracované dny
 9.8.3. Čerpání dovolené
 9.9. Překážky v práci
 9.9.1. Mateřská a rodičovská dovolená
 9.9.2. Další překážky v práci na straně zaměstnance
 9.9.3. Náhrada mzdy při překážkách v práci
 9.10. Odměňování za práci
 9.10.1. Omezení při stanovování výše odměny
 9.10.2. Minimální a zaručená mzda
 9.10.3. Splatnost odměny
 9.10.4. Mzda
 9.10.5. Plat
 9.11. Cestovní náhrady
 9.12. Náhrada škody v pracovním právu
 9.13. Pracovní úraz a nemoci z povolání
 9.14. Agenturní zaměstnávání
 9.15. Dozor nad dodržováním pracovněprávních předpisů
 9.16. Platební neschopnost zaměstnavatele
 9.17. Zákon o zaměstnanosti
 9.17.1. Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání
 9.17.2. Podpora v nezaměstnanosti
 9.17.2.1. Vzdání se zaměstnání
 10. Právo sociálního zabezpečení
 10.1. Dávky státní sociální podpory AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012
 10.1.1. Úvod, dávky a jejich rozdělení
 10.1.2. Kdo může žádat o dávky SSP
 10.1.3. Společně posuzované osoby
 10.1.4. Příjmy
 10.1.5. Zánik nároku na dávku
 10.1.6. Řízení o dávkách
 10.1.7. Přeplatek na dávce
 10.1.8. Zvláštní příjemce
 10.1.9. Přechod nároku na dávky
 10.1.10. JEDNOTLIVÉ DÁVKY
 10.1.10.1. Dávky testované
 10.1.10.2. Dávky netestované
 10.2. Důchodové pojištění AKTUALIZOVÁNO K 15.9.2010
 10.2.1. Důchodový systém
 10.2.2. Druhy důchodů
 10.2.3. Souběh důchodů
 10.2.4. Který orgán rozhoduje o důchodech
 10.2.5. Osobní rozsah důchodového pojištění
 10.2.6. Doba pojištění a náhradní doba pojištění
 10.2.7. Starobní důchod
 10.2.8. Invalidní důchod
 10.2.8.1. Podmínky nároku na invalidní důchod
 10.2.8.2. Výměra invalidního důchodu
 10.2.8.3. Řízení o přiznání invalidního důchodu
 10.2.9. Vdovský (vdovecký) důchod
 10.2.10. Sirotčí důchod
 10.3. Dávky pomoci v hmotné nouzi AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012
 10.3.1. Úvod
 10.3.2. Kdo může žádat o dávky pomoci v hmotné nouzi
 10.3.3. Společně posuzované osoby
 10.3.3.1. Oprávněné osoby a osoby společně posuzované
 10.3.3.2. Celkové posuzování poměrů a důvodů propadu do hmotné nouze
 10.3.3.3. Okruh oprávněných osob
 10.3.3.4. Oprávněné osoby v hmotné nouzi (zužující kritéria pro nárok na dávku)
 10.3.3.5. Další kritéria pro přiznání nebo nepřiznání nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi
 10.3.3.6. Občané EU - nárok na dávky
 10.3.4. Hmotná nouze
 10.3.4.1. Podmínka vedení v evidenci ÚP nebo výdělečné činnosti
 10.3.4.2. Podmínka vlastního přičinění při zvyšování příjmu
 10.3.4.3. Podmínka příjmu
 10.3.4.4. Osoby, které mohou být považovány za osoby v hmotné nouzi i bez splnění podmínky příjmu
 10.3.4.5. Osoby, které nejsou v hmotné nouzi
 10.3.5. Příspěvek na živobytí
 10.3.6. Doplatek na bydlení
 10.3.7. Mimořádná okamžitá pomoc
 10.3.8. Vyplacení dávek
 10.3.9. Povinnosti a odpovědnost žadatele, příjemce a osoby společně posuzované
 10.3.10. Řízení ve věcech dávek pomoci v hmotné nouzi
 10.4. Příspěvek na péči - dávky podle zákona o sociálních službách - AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012
 10.4.1. Kdo může žádat o příspěvek na péči
 10.4.2. Podmínky nároku na příspěvek na péči
 10.4.3. Míra závislosti a výše příspěvku
 10.4.4. Řízení o příspěvku
 10.5. Dávky pro osoby se zdravotním postižením - AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012
 10.5.1. Předpisy upravující tyto dávky
 10.5.2. Oprávněné osoby
 10.5.3. Dávky a mimořádné výhody - přehled
 10.5.4. Příspěvek na mobilitu
 10.5.5. Příspěvek na zvláštní pomůcku
 10.5.6. Výpůjčka zvláštní pomůcky
 10.5.7. Průkaz osoby se zdravotním pojištěním
 10.5.8. Řízení o dávkách, příslušné orgány
 10.6. Systém dávek nemocenského pojištění - AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012
 10.6.1. Pojištěné osoby a doba pojištění
 10.6.2. Ochranná lhůta
 10.6.3. Rozhodné období a denní vyměřovací základ
 10.6.4. NEMOCENSKÉ
 10.6.4.1. Podmínky nároku na nemocenské
 10.6.4.2. Výše nemocenského
 10.6.4.3. Podpůrčí doba
 10.6.4.4. Výplata nemocenského po uplynutí podpůrčí doby
 10.6.5. PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ
 10.6.5.1. Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství
 10.6.5.2. Výše peněžité pomoci v mateřství
 10.6.5.3. Podpůrčí doba
 10.6.6. OŠETŘOVNÉ
 10.6.6.1. Podmínky nároku na ošetřovné
 10.6.6.2. Výše ošetřovného
 10.6.6.3. Podpůrčí doba
 10.6.7. VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ
 10.6.8. Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost
 10.6.9. Ošetřující lékař a lékař ČSSZ
 10.6.10. Dočasná pracovní neschopnost a její posuzování
 10.6.11. Dávky Evropské unie NEAKTUÁLNÍ
 10.6.11.1. Pobyt
 10.6.11.2. Zaměstnání
 10.6.11.3. Podnikání
 10.6.11.4. Pojištění obecně
 10.6.11.5. Pojištění zdravotní
 10.6.11.6. Pojištění důchodové
 10.6.11.7. Pojištění nemocenské
 10.6.11.8. Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání a hledání zaměstnání
 10.6.11.9. Dávky sociální
 10.6.11.10. Přidělování bytů
 10.6.11.11. Právní normy a uplatnění nároků
 10.6.11.12. Výrazné změny
 10.7. Zdravotní pojištění - AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012
 10.7.1. Zákonná úprava
 10.7.2. Základní pojmy
 10.7.3. Kdo je účasten zdravotního pojištění
 10.7.4. Kdo je plátcem pojistného?
 10.7.4.1. Stát
 10.7.4.2. Osoby bez zdanitelných příjmů
 10.7.4.3. Zaměstnanec
 10.7.4.4. Zaměstnavatel
 10.7.4.5. OSVČ
 10.7.5. Výše pojistného
 10.7.6. Rozhodování ve věcech pojistného a dluhy na pojistném
 10.7.6.1. Placení pojistného
 10.7.6.2. Dluh na pojistném
 10.7.6.3. Sankce
 10.7.6.4. Výkaz nedoplatků
 10.7.6.5. Platební výměry ve správním řízení
 10.7.6.6. Odstranění tvrdosti
 10.7.6.7. Oprava pravomocných rozhodnutí
 10.7.7. Povinnosti pojištěnce
 10.7.8. Pojištění v zahraničí
 10.7.9. Zdravotní pojištění cizinců
 10.7.10. Zdravotní pojišťovny
 10.7.11. Změna zdravotní pojišťovny
 10.7.12. Poskytovatelé zdravotních služeb, lékaři, zdravotnická zařízení
 10.7.13. Regulační poplatky
 11. Oddlužení - AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012
 11.1. Základní pojmy
 11.2. Kdy je dlužník v úpadku?
 11.3. Kdo a jak může podat insolvenční návrh?
 11.4. Výpočet aneb je oddlužení konkrétní osoby možné?
 11.5. Oddlužení manželů
 11.6. Procesní subjekty insolvenčního řízení
 11.7. Postup soudu po podání návrhu, účinky spojené s podáním návrhu
 11.8. Povolení oddlužení
 11.9. Schválení oddlužení
 11.9.1. Přihlašování pohledávek věřiteli
 11.9.2. Přezkum přihlášených pohledávek
 11.9.3. Rozhodování o způsobu oddlužení a schválení oddlužení
 11.10. Splnění oddlužení
 11.10.1. Oddlužení splátkovým kalendářem
 11.10.2. Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
 11.10.3. 9.3. Mimořádné splátky, zvýšení uspokojení nezajištěných věřitelů
 11.11. Osvobození dlužníka od placení pohledávek
 12. Diskriminace - AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012
 12.1. Co je diskriminace
 12.2. Které právní předpisy upravují ochranu před diskriminací?
 12.2.1. Ústavní zákaz diskriminace
 12.2.2. Antidiskriminační zákon (ADZ)
 12.2.3. Vztah ADZ k zákoníku práce
 12.2.4. Další zákony regulující diskriminaci
 12.3. Kdy se jedná o diskriminaci podle antidiskriminačního zákona?
 12.3.1. Diskriminační důvody
 12.3.2. Oblasti diskriminace
 12.3.3. Druhy diskriminace
 12.3.3.1. Přímá diskriminace
 12.3.3.2. Nepřímá diskriminace
 12.3.3.3. Odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřené opatření ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 12.3.3.4. Obtěžování
 12.3.3.5. Sexuální obtěžování
 12.4. Jakým způsobem se lze proti diskriminaci bránit?
 12.4.1. Veřejnoprávní cesta
 12.4.2. Soukromoprávní (antidiskriminační) žaloba
 12.4.2.1. Upuštění od diskriminace (zdržovací žaloba)
 12.4.2.2. Odstranění trvajících následků diskriminace
 12.4.2.3. Přiměřené zadostiučinění a náhrada nemajetkové škody v penězích
 12.4.3. Soudní poplatek za podání antidiskriminační žaloby
 12.4.4. Věcná příslušnost soudu k podání antidiskriminační žaloby
 12.4.5. Zákaz viktimizace
 12.4.6. Přenos důkazního břemene
 12.4.7. Možnost použít audiovizuální nahrávky pořízené v utajení v civilním řízení
 12.5. Veřejný ochránce práv
 12.5.1. Zprávy a doporučení VOP
 12.6. Úloha nevládních organizací
 12.6.1. Informační činnost
 12.6.2. Zastupování před soudem

b_prev b_home b_up b_next