Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

Právo a sociální práce

 1. Úvod
 2. Právo a právní řád
 2.1. Význam slova právo
 2.2. Právní řád
 2.3. Právní odvětví
 2.4. Právo soukromé a veřejné
 2.5. Právo hmotné a procesní
 2.6. Právní síla předpisů
 2.7. Publikace a forma právních předpisů
 2.8. Kde hledat právní předpisy?
 2.9. Realizace a aplikace práva
 2.10. Právo a spravedlnost
 3. Bezplatná právní pomoc
 3.1. V řízení před soudy a jinými orgány
 3.1.1. Občanské soudní řízení
 3.1.1.1. Právní zástupce ustanovený soudem
 3.1.1.2. Advokát určený Českou advokátní komorou
 3.1.2. Trestní řízení
 3.2. Právní poradenství a konzultace
 4. Mlčenlivost sociálního pracovníka
 5. PLATNÉ DO 31.12.2013: Občanské právo hmotné
 5.1. Úvod do občanského práva
 5.2. Obecná a úvodní ustanovení občanského zákoníku
 5.2.1. Ochrana občanskoprávních vztahů
 5.2.2. Ochrana osobnosti
 5.2.3. Zastoupení
 5.2.4. Právní úkony
 5.2.5. Promlčení
 5.2.6. Některé pojmy - osoba blízká
 5.3. Věcná práva
 5.3.1. Vlastnictví
 5.3.2. Spoluvlastnictví
 5.3.3. Zástavní právo, zadržení, věcná břemena
 5.4. Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
 5.4.1. Prevence a obecná odpovědnost za škodu
 5.4.2. Výjimka z obecné odpovědnosti za škodu; krajní nouze a nutná obrana
 5.4.3. Zvláštní odpovědnost za škodu
 5.4.3.1. Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností
 5.4.3.2. Odpovědnost za škodu na věci, která byla předmětem závazku
 5.4.3.3. Odpovědnost za škodu, která má původ v povaze nástroje nebo přístroje použitého ke splnění závazku
 5.4.3.4. Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání
 5.4.3.5. Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům
 5.4.3.6. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků
 5.4.3.7. Odpovědnost za škodu na věcech vnesených nebo odložených
 5.4.3.8. Další případy odpovědnosti za škodu
 5.4.3.9. Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům
 5.4.4. Škoda
 5.4.4.1. Majetková újma
 5.4.4.2. Nemajetková újma
 5.4.4.3. Snížení rozsahu náhrady škody
 5.4.4.4. Promlčení nároku na náhradu škody
 5.4.5. Bezdůvodné obohacení
 5.5. Dědění
 5.5.1. Úvod
 5.5.2. Dědění ze závěti
 5.5.3. Dědění ze zákona
 5.5.4. Řízení o dědictví
 5.6. Závazkové právo
 5.6.1. Splatnost, spláky, splátkový kalendář
 5.6.2. Zajištění závazků
 5.6.2.1. Smluvní pokuta
 5.6.2.2. Ručení
 5.6.2.3. Zástavní právo
 5.6.2.4. Zajišťovací převod práva
 5.6.2.5. Uznání dluhu
 5.6.3. Kupní smlouva
 5.6.4. Smlouva o dílo
 5.6.5. Smlouva o půjčce
 5.6.6. Smlouva o výpůjčce
 5.6.7. Nájemní smlouva
 5.7. Spotřebitelské smlouvy
 5.7.1. Ustanovení zakázaná a neplatná
 5.7.2. Spotřebitelské smlouvy distanční
 5.7.3. Smlouvy uzavírané mimo provozovnu dodavatele
 5.7.4. Jak odstoupit?
 5.7.5. Prodej zboží v obchodě
 5.7.6. Zákon o ochraně spotřebitele
 5.7.6.1. Reklamace dle zákona o ochraně spotřebitele
 5.7.6.2. Česká obchodní inspekce
 5.7.7. Zákon o spotřebitelském úvěru
 5.7.8. Rozhodčí doložky (smlouvy)
 5.7.8.1. Rozhodčí doložka a rozhodčí řízení
 5.7.8.2. Jak se bránit?
 5.7.9. Směnka
 5.8. Nájem bytu, bydlení
 5.8.1. Bydlení
 5.8.2. Nájem bytu
 5.8.2.1. Historie - osobní užívání před r. 1992
 5.8.2.2. Co je to "byt"
 5.8.2.3. Nájem bytu vs. jiné užívání bytu
 5.8.2.4. Specifika družstevního nájmu
 5.8.2.5. Nájem bytu je chráněn
 5.8.2.6. Vznik nájmu bytu
 5.8.2.7. Smlouva o nájmu bytu
 5.8.2.8. Kauce - zajištění povinností nájemce
 5.8.2.9. Nájemné a úhrady za služby spojené s užíváním bytu
 5.8.2.10. Povinnosti pronajímatele
 5.8.2.11. Povinnosti nájemce
 5.8.2.12. Skončení nájmu bytu
 5.8.2.13. Společný nájem bytu
 5.8.3. Změna v osobě pronajímatele a nájemce
 5.8.3.1. Změna v osobě pronajímatele - vlastníka
 5.8.3.2. Změna nájemce bytu - přechod nájmu
 5.8.3.3. Výměna bytů
 5.8.4. Otázky související s nájmem bytu
 5.8.4.1. Trvalý pobyt a nájemní vztah
 5.8.4.2. Trestné činy pronajímatelů
 5.8.4.3. Sociální dávky - příspěvek na bydlení
 5.8.5. Zástavní a zadržovací právo pronajímatele
 5.8.6. Vyklizení
 6. OBČANSKÝ ZÁKONÍK - Občanské právo hmotné od 1.1.2014
 6.1. Úvod
 6.2. Obecná ustanovení
 6.3. Osoby
 6.3.1. Svéprávnost
 6.3.1.1. Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat
 6.3.2. Zastoupení
 6.4. Ochrana slabší strany
 6.4.1. Kdo je slabší strana a kdo spotřebitel
 6.4.2. Ochrana spotřebitele - přehled
 6.4.3. Ochrana slabší strany - přehled
 6.4.4. Formulářové smlouvy
 6.4.5. Obchodní podmínky
 6.4.6. Spotřebitelská smlouva a zakázaná ujednání
 6.4.7. Spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory
 6.5. Odpovědnost za vady zboží
 6.5.1. Odpovědnost za vady v kupní smlouvě se spotřebitelem - zákonná záruka
 6.5.2. Práva spotřebitele z odpovědnosti za vady
 6.5.3. Jak má spotřebitel vadu uplatnit
 6.5.4. Odpovědnost za vady v nespotřebitelských vztazích
 6.6. Věcná práva
 6.6.1. Pojem a druhy
 6.6.2. Věci
 6.6.3. Veřejné seznamy
 6.6.4. Držba
 6.6.5. Vlastnictví
 6.6.5.1. Stavba je součástí pozemku
 6.6.5.2. Sousedská práva
 6.6.5.3. Nabývání vlastnického práva
 6.6.6. Spoluvlastnictví
 6.6.6.1. Bytové spoluvlastnictví
 6.6.7. Věcná práva k cizím věcem
 6.6.7.1. Právo stavby
 6.6.7.2. Věcná břemena
 6.6.7.3. Zástavní právo
 6.6.7.4. Zadržovací právo
 6.6.8. Svěřenský fond
 6.7. Nájem bytu
 6.7.1. Použití NOZ a starého občanského zákoníku (OZ)
 6.7.2. Byt
 6.7.3. Smlouva o nájmu bytu
 6.7.4. Nájemné
 6.7.5. Plnění spojená s užíváním bytu
 6.7.6. Jistota
 6.7.7. Povinnosti nájemce
 6.7.8. Povinnosti pronajímatele
 6.7.9. Úpravy a jiné změny bytu nebo domu prováděné pronajímatelem
 6.7.10. Úpravy a jiné změny bytu nebo domu prováděné nájemcem
 6.7.11. Poškození, vada pronajatého bytu, kterou je třeba (neprodleně) odstranit
 6.7.12. Nepřítomnost nájemce v bytě
 6.7.13. Společný nájem, společný nájem manželů
 6.7.14. Členové nájemcovy domácnosti
 6.7.15. Podnájem
 6.7.16. Skončení nájmu smrtí nájemce a její následky
 6.7.17. Skončení nájmu
 6.7.17.1. Dohoda
 6.7.17.2. Prodloužení doby nájmu, smlouva uzavřená na dobu určitou
 6.7.17.3. Zvláštní důvody skončení nájmu – méně časté v praxi
 6.7.17.4. Výpověď z nájmu
 6.7.17.5. Odevzdání bytu
 6.7.17.6. Bytové náhrady
 6.7.18. Nájem služebního bytu
 6.7.19. Nájem bytu zvláštního určení
 6.7.20. Nájem družstevního bytu
 6.7.21. FAQ a vzor nájemní smlouvy s komentáři
 6.7.21.1. Co se změní účinností NOZ pro stávající nájemce?
 6.7.21.2. Na co si dát pozor při uzavírání nové smlouvy o nájmu bytu podle NOZ? VZOR smlouvy
 6.8. Manželské majetkové právo
 6.8.1. Obvyklé vybavení rodinné domácnosti
 6.8.2. Obecná ustanovení o jednání manželů
 6.8.3. Společné jmění manželů
 6.8.3.1. Zákonný režim
 6.8.3.2. Smluvený režim
 6.8.3.3. Režim založený rozhodnutím soudu
 6.8.3.4. Režim oddělených jmění
 6.8.3.5. Některé otázky a odpovědi
 6.8.4. Ochrana třetích osob
 6.8.5. Vypořádání společného jmění
 6.8.6. Některá ustanovení o bydlení manželů
 6.8.7. Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí
 6.9. Určení rodičovství a popření otcovství
 6.9.1. Mateřství
 6.9.2. Otcovství
 6.9.3. Popírání otcovství
 6.10. Zánik manželství
 6.10.1. Zánik manželství smrtí nebo prohlášením za mrtvého
 6.10.2. Rozvod manželství
 6.10.2.1. Rozvod manželství s domněnkou rozvratu
 6.10.3. Následky zániku manželství
 6.10.3.1. Příjmení rozvedeného manžela
 6.10.3.2. Výživné rozvedeného manžela
 6.10.3.3. Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství
 6.10.3.4. Bydlení po zániku manželství
 6.11. Vyživovací povinnost
 6.11.1. Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem, předků vůči potomkům
 6.11.2. Vyživovací povinnost dětí vůči rodičům, potomků vůči předkům
 6.11.3. Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce
 6.11.4. Výživné mezi manžely
 6.11.5. Výživné rozvedeného manžela
 6.11.6. Společná pravidla pro vyživovací povinnost
 6.11.7. Vyživovací povinnost vůči dítěti, pokud je dítě v péči jiné osoby než rodiče
 6.11.8. Výživné a dědictví
 6.11.9. Výživné v jiných souvislostech
 6.12. Dědické právo
 6.12.1. Zásady, předpoklady a důsledky dědění
 6.12.2. Vyloučení z dědického práva
 6.12.3. Dispozice s dědictvím
 6.12.4. Odpovědnost za dluhy
 6.12.5. Pořízení pro případ smrti
 6.12.5.1. Dědická smlouva
 6.12.5.2. Závěť
 6.12.5.3. Odkaz
 6.12.5.4. Náhradnictví a svěřenské nástupnictví
 6.12.5.5. Nepominutelní dědici a zaopatření některých osob
 6.12.6. Zákonná dědická posloupnost
 6.12.7. Řízení o dědictví
 7. Občanské soudní řízení - AKTUALIZOVÁNO K 1.4.2017
 7.1. Co je to procesní právo? AKTUÁLNÍ K 1.7.2014
 7.2. Civilní řízení dle občanského soudního řádu AKTUÁLNÍ K 1.7.2014
 7.2.1. Soudy
 7.2.2. Jak vybrat správný soud?
 7.2.2.1. Okresní a krajské soudy
 7.2.2.2. Určení soudu podle místa
 7.2.2.3. Soudy vrchní a nejvyšší soud
 7.2.3. Účastníci řízení a jejich zástupci
 7.2.3.1. Ustanovený nebo určený bezplatný advokát
 7.2.3.2. Advokáti a notáři
 7.2.4. Zahájení soudního řízení
 7.2.5. Předžalobní výzva
 7.2.6. Žaloba či jiný návrh na zahájení řízení
 7.2.7. Soudní poplatek
 7.2.8. Řízení v prvním stupni
 7.2.8.1. Doručování
 7.2.8.2. Předběžná opatření
 7.2.8.3. Průběh řízení
 7.2.8.4. Dokazování
 7.2.8.5. Svědci
 7.2.8.6. Znalecký posudek
 7.2.8.7. Síla důkazů
 7.2.8.8. Rozsudek
 7.2.8.9. Právní moc rozsudku
 7.2.8.10. Vykonatelnost rozsudku
 7.2.8.11. Usnesení
 7.2.8.12. Platební rozkaz
 7.2.8.13. Náklady řízení
 7.2.9. Stížnost na průtahy v řízení nebo nevhodnost chování soudních osob
 7.2.10. Lhůty
 7.2.11. Opravné prostředky
 7.2.11.1. Odvolání
 7.2.11.2. Možnosti odvolacího soudu
 7.2.11.3. Odpor proti platebnímu rozkazu
 7.2.12. Mimořádné opravné prostředky
 7.2.12.1. Dovolání
 7.2.12.2. Žaloba na obnovu řízení
 7.2.12.3. Žaloba pro zmatečnost
 7.2.13. Ústavní soudnictví
 7.2.14. Mediace
 7.3. Civilní řízení dle zákona o zvláštních řízeních soudních AKTUÁLNÍ K 30.6.2014
 7.3.1. Příslušnost
 7.3.2. Smírné řešení a dohoda o předmětu řízení
 7.3.3. Doručování
 7.3.4. Řízení v prvním stupni
 7.3.5. Opravné prostředky
 7.3.6. Vybraná konkrétní řízení
 7.3.6.1. Řízení o podpůrných opatřeních a ve věcech svéprávnosti
 7.3.6.2. Řízení o pozůstalosti
 7.3.6.3. Řízení o soudním prodeji zástavy
 7.3.6.4. Řízení ve věcech manželských a partnerských
 7.3.6.5. Řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí
 7.3.6.6. Řízení o určení a popření rodičovství
 7.3.6.7. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé
 7.3.6.8. Řízení v některých věcech výkonu rozhodnutí
 7.4. Výkon rozhodnutí a exekuce AKTUALIZOVÁNO K 1.4.2017
 7.4.1. Vykonávací řízení obecně
 7.4.1.1. Úvod
 7.4.1.2. Prameny práva
 7.4.1.3. Exekuční titul
 7.4.1.4. Vykonatelnost rozhodnutí a doložka vykonatelnosti
 7.4.1.5. Co se přezkoumává ve vykonávacím řízení a co ne
 7.4.1.6. Rozdíl mezi výkonem rozhodnutí a exekucí
 7.4.2. Výkon rozhodnutí
 7.4.2.1. Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí
 7.4.2.2. Nařízení výkonu rozhodnutí
 7.4.2.3. Odklad výkonu rozhodnutí
 7.4.2.4. Zastavení výkonu rozhodnutí
 7.4.2.5. Zvláštní způsoby výkonu rozhodnutí
 7.4.2.6. Výkon rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé
 7.4.2.7. Výkon rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí
 7.4.2.8. Nahlížení do spisu
 7.4.3. Exekuce - průběh
 7.4.3.1. Zahájení exekučního řízení, exekuční návrh
 7.4.3.2. Vyloučení exekutora
 7.4.3.3. Dobrovolné splnění
 7.4.3.4. Účinky zahájení exekuce - zákaz dispozice s majetkem a neplatnost úkonů povinného
 7.4.3.5. Účastníci řízení
 7.4.3.6. Nahlížení do spisu
 7.4.3.7. Volba způsobu exekuce
 7.4.3.8. Splátkový kalendář
 7.4.3.9. Spojování (slučování) exekucí
 7.4.3.10. Rozhodování exekutora
 7.4.3.11. Exekuční příkaz
 7.4.3.12. Odklad a zastavení exekuce
 7.4.3.13. Náklady exekuce a oprávněného
 7.4.3.14. Skončení exekuce
 7.4.3.15. Stížnost na exekutora
 7.4.4. Exekuce - způsoby výkonu
 7.4.4.1. Úvod k exekucím - způsobům výkonu
 7.4.4.2. Srážky ze mzdy a jiných obdobných příjmů
 7.4.4.3. Přikázání pohledávky
 7.4.4.4. Prodej movitých věcí
 7.4.4.5. Prodej nemovitých věcí
 7.4.4.6. Prodej spoluvlastnického podílu
 7.4.4.7. Zřízení soudcovského nebo exekutorského zástavního práva na nemovitostech
 7.4.4.8. Vyklizení nemovitosti
 7.4.4.9. Uspokojení ostatních práv na nepeněžitá plnění
 7.4.4.10. Exekuce pozastavením řidičského oprávnění
 7.4.5. Exekuce manželů
 7.4.6. Exekuce a rozhodčí doložky
 7.5. Rozhodčí řízení
 8. PLATNÉ DO 31.12.2013: Ochrana rodiny a dětí - rodinné právo
 8.1. Úvod
 8.2. Rodina
 8.3. Manželství
 8.3.1. Vznik manželství
 8.3.2. Práva a povinnosti manželů
 8.3.3. Společné jmění manželů
 8.3.4. Vliv manželství na jiné právní vztahy
 8.3.4.1. Bydlení
 8.3.4.2. Dědění
 8.3.4.3. Exekuce, výkon rozhodnutí
 8.3.4.4. Oddlužení
 8.3.4.5. Trestní právo
 8.3.4.6. Cizinecké právo
 8.3.4.7. Právo sociálního zabezpečení
 8.3.5. Zánik manželství
 8.3.5.1. Zánik manželství smrtí manžela nebo prohlášením za mrtvého
 8.3.5.2. Zánik manželství rozvodem
 8.3.6. Registrované partnerství
 8.4. Rodičovství a péče o dítě
 8.4.1. Určení rodičovství
 8.4.2. Rodičovská zodpovědnost
 8.4.3. Omezení rodičovské zodpovědnosti
 8.4.4. Výchovná opatření a jiné sankce
 8.4.5. Ústavní výchova
 8.4.6. Náhradní rodinná péče
 8.4.6.1. Péče třetí osoby
 8.4.6.2. Pěstounská péče
 8.4.6.3. Osvojení
 8.4.7. Opatrovník
 8.4.8. Poručník
 8.5. Vyživovací povinnost
 8.5.1. Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem
 8.5.2. Vyživovací povinnost dětí vůči rodičům
 8.5.3. Vyživovací povinnost prarodičů vůči dětem
 8.5.4. Výživné rozvedeného manžela
 8.5.5. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
 8.6. Sociálně-právní ochrana dětí
 8.6.1. Úvod
 8.6.2. Orgány sociálně-právní ochrany a jejich příslušnost
 8.6.3. Činnost orgánů sociálně-právní ochrany
 9. Trestní právo - AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012
 9.1. Trestní právo hmotné
 9.1.1. Úvod
 9.1.2. Obecná část - základní pojmy a pravidla trestního práva
 9.1.2.1. Některé zásady trestního práva
 9.1.2.2. Trestný čin
 9.1.2.3. Skutková podstata trestného činu
 9.1.2.4. Příprava, pokus, dokonaný trestný čin
 9.1.2.5. Účastenství na tresném činu
 9.1.2.6. Subjekt trestného činu
 9.1.2.7. Věk
 9.1.2.8. Příčetnost
 9.1.2.9. Zavinění
 9.1.2.10. Okolnosti vylučující protiprávnost
 9.1.2.11. Trestní sankce a zásady jejich ukládání
 9.1.2.12. Tresty a jejich účel
 9.1.2.13. Pravidla pro ukládání trestů
 9.1.2.14. Souběh trestných činů
 9.1.2.15. Upuštění od potrestání
 9.1.2.16. DRUHY TRESTŮ
 9.1.2.17. Podmíněné tresty odnětí svobody
 9.1.2.18. Nepodmíněný trest odnětí svobody a jeho výkon
 9.1.2.19. Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 9.1.2.20. Ostatní tresty
 9.1.2.21. Omezení řidičského oprávnění
 9.1.2.22. Ochranná opatření
 9.1.2.23. Zahlazení odsouzení
 9.1.3. Zvláštní část - jednotlivé trestné činy
 9.1.3.1. Trestné činy proti životu a zdraví
 9.1.3.2. Trestné činy proti svobodě
 9.1.3.3. Trestné činy proti rodině a dětem
 9.1.3.4. Trestné činy proti majetku
 9.1.3.5. Trestné činy obecně nebezpečné
 9.1.3.6. Trestné činy nakládání s drogami
 9.1.3.7. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
 9.1.3.8. Trestné činy proti lidskosti
 9.1.3.9. Rasově a etnicky motivované trestné činy
 9.1.4. NOVINKY V TRESTNÍM PRÁVU OD 1.1.2010
 9.2. Trestní právo procesní
 9.2.1. Předpisy trestního práva procesního
 9.2.2. Působnost trestního řádu
 9.2.3. Trestní řízení a orgány činné v trestním řízení
 9.2.4. Soudy a jejich příslušnost
 9.2.5. Státní zastupitelství a policie
 9.2.6. Obviněný
 9.2.6.1. Pojmy: podezřelý, obviněný, obžalovaný, odsouzený
 9.2.6.2. Postavení a účast obviněného v trestním řízení
 9.2.6.3. Právo na obhajobu
 9.2.6.4. Právo na bezplatnou obhajobu nebo za sníženou odměnu
 9.2.6.5. Podání vysvětlení z hlediska práva na obhajobu
 9.2.7. Obhájce
 9.2.7.1. Obhájce, jeho povinnosti a práva
 9.2.7.2. Zvolený obhájce, ustanovený obhájce, nutná obhajoba
 9.2.8. Poškozený
 9.2.8.1. Práva poškozeného v trestním řízení
 9.2.8.2. Souhlas poškozeného s trestním stíháním
 9.2.8.3. Náhrada škody v trestním řízení
 9.2.8.4. Odškodnění oběti trestného činu
 9.2.9. Zajištění osob a věcí
 9.2.9.1. Předvolání a předvedení
 9.2.9.2. Zadržení
 9.2.9.3. Příkaz k zatčení
 9.2.9.4. Vazba
 9.2.9.5. Vydání a odnětí věci
 9.2.9.6. Zajištění peněžních prostředků na bankovním účtu, jiné majetkové hodnoty, náhradní hodnoty
 9.2.9.7. Domovní prohlídka, osobní prohlídka, další zvláštní způsoby zajištění věci
 9.2.10. Právo nahlížet do spisu
 9.2.11. Dokazování
 9.2.11.1. Výpověď obviněného
 9.2.11.2. Výpověď svědka
 9.2.11.3. Mlčenlivost v trestním řízení
 9.2.12. Odklony v trestním řízení
 9.2.12.1. Podmíněné zastavení trestního stíhání
 9.2.12.2. Narovnání
 9.2.13. Náklady řízení
 9.2.14. STADIA TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
 9.2.15. Přípravné řízení
 9.2.15.1. Trestní oznámení
 9.2.15.2. Prověřování
 9.2.15.3. Trestní stíhání
 9.2.15.4. Zkrácené přípravné řízení
 9.2.16. Řízení před soudem
 9.2.16.1. Předběžné projednání obžaloby
 9.2.16.2. Hlavní líčení
 9.2.16.3. Řízení před samosoudcem
 9.2.17. Opravné řízení
 9.2.17.1. Stížnost
 9.2.17.2. Odvolání
 9.2.17.3. Odpor
 9.2.17.4. Dovolání
 9.2.17.5. Stížnost pro porušení zákona
 9.2.18. Vykonávací řízení
 9.2.18.1. Výkon trestu odnětí svobody
 9.2.18.2. Výkon podmíněného trestu odnětí svobody
 9.2.18.3. Výkon trestu domácího vězení
 9.2.18.4. Výkon trestu obecně prospěšných prací
 9.2.18.5. Výkon peněžitého trestu
 9.3. Soudnictví ve věcech mládeže
 10. Správní právo - AKTUALIZOVÁNO K 6.10.2010
 10.1. Předpisy správního práva
 10.2. Členění veřejné moci v ČR
 10.2.1. Obce
 10.2.1.1. Obecní zastupitelstvo
 10.2.1.2. Rada obce
 10.2.1.3. Starosta
 10.2.2. Kraje
 10.2.3. Ministerstva a jiné správní úřady
 10.2.3.1. Specializované správní orgány
 10.2.4. Orgány zájmové a funkční samosprávy
 10.3. Statusové věci (občanství, trvalý pobyt, pobyt cizinců)
 10.3.1. Občanství
 10.3.1.1. Občanství ČSSR, ČSR a ČR (přechod)
 10.3.2. Trvalý pobyt občanů
 10.3.2.1. Vznik trvalého pobytu
 10.3.2.2. Přihlášení (občana ČR) k trvalému pobytu
 10.3.2.3. Zrušení trvalého pobytu
 10.3.2.4. Přihlášení do společné domácnosti
 10.3.3. Pobyt cizinců
 10.3.4. Pobyt občanů Evropské unie
 10.3.5. Uprchlíci
 10.4. Správní řízení (AKTUÁLNÍ K 5.10.2010)
 10.4.1. Úvod
 10.4.2. Základní zásady správního řízení
 10.4.3. Subjekty, zastoupení, příslušnost
 10.4.4. Meze správního uvážení
 10.4.5. Průběh řízení - první část
 10.4.6. Doručování
 10.4.7. Průběh řízení - druhá část
 10.4.8. Rozhodnutí
 10.4.9. Nečinnost správního orgánu
 10.4.10. Přezkoumávání rozhodnutí
 10.4.10.1. Odvolání a rozklad
 10.4.10.2. Obnova řízení
 10.4.10.3. Přezkumné řízení, nové rozhodnutí (v téže věci)
 10.4.10.4. Správní soudnictví
 10.4.11. Výkon rozhodnutí (exekuce) podle správního řádu
 10.4.12. Další úkony správních orgánů
 10.4.13. Stížnosti
 10.5. Přestupky
 10.5.1. Druhy přestupků
 10.5.2. Řízení o přestupcích
 10.6. Trvalý pobyt
 10.6.1. Přihlášení do společné domácnosti
 10.6.2. Přihlášení (občana ČR) k trvalému pobytu
 10.6.3. Vznik trvalého pobytu
 10.6.4. Zrušení trvalého pobytu
 11. Pracovní právo - AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012
 11.1. Úvod - co je pracovní právo
 11.2. Prameny pracovního práva
 11.3. Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku
 11.4. Pracovněprávní vztah
 11.4.1. Pracovněprávní vztah a "švarcsystém"
 11.4.2. Způsoby stanovení práv a povinností v pracovněprávním vztahu
 11.4.3. Kdy může smlouva stanovit něco jiného než zákoník práce?
 11.4.4. Neplatnost
 11.4.5. Zaměstnavatel a zaměstnanec (subjekty pracovněprávního vztahu)
 11.4.6. Doručování
 11.5. Pracovní poměr
 11.5.1. Postup před vznikem pracovního poměru, zákaz diskriminace
 11.5.2. Vznik pracovního poměru
 11.5.3. Odstoupení od pracovní smlouvy
 11.5.4. Náležitosti pracovní smlouvy
 11.5.5. Zkušební doba
 11.5.6. Povinnosti z pracovního poměru
 11.5.7. Pracovní poměr na dobu určitou
 11.5.8. Změny pracovního poměru vč. pracovní cesty
 11.5.8.1. Převedení na jinou práci
 11.5.8.2. Přeložení
 11.5.8.3. Pracovní cesta
 11.5.8.4. Dočasné přidělení
 11.5.9. Skončení pracovního poměru
 11.5.9.1. Dohoda
 11.5.9.2. Výpověď
 11.5.9.3. Výpovědní důvody
 11.5.9.4. Zákaz výpovědi
 11.5.9.5. Odstupné
 11.5.9.6. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
 11.5.9.7. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
 11.5.9.8. Lhůty pro podání výpovědi a okamžitého zrušení
 11.5.9.9. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 11.5.9.10. Neplatnost rozvázání pracovního poměru
 11.5.9.11. Povinnosti zaměstnavatele po skončení pracovního poměru
 11.6. Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce
 11.6.1. Dohoda o pracovní činnosti
 11.6.2. Dohoda o provedení práce
 11.7. Pracovní doba
 11.7.1. Délka pracovní doby
 11.7.2. Rozvržení pracovní doby
 11.7.3. Přestávky v práci
 11.7.4. Doba odpočinku
 11.7.5. Práce přesčas
 11.7.6. Práce v noci
 11.7.7. Pracovní pohotovost
 11.8. Dovolená
 11.8.1. Dovolená za kalendářní rok
 11.8.2. Dovolená za odpracované dny
 11.8.3. Čerpání dovolené
 11.9. Překážky v práci
 11.9.1. Mateřská a rodičovská dovolená
 11.9.2. Další překážky v práci na straně zaměstnance
 11.9.3. Náhrada mzdy při překážkách v práci
 11.10. Odměňování za práci
 11.10.1. Omezení při stanovování výše odměny
 11.10.2. Minimální a zaručená mzda
 11.10.3. Splatnost odměny
 11.10.4. Mzda
 11.10.5. Plat
 11.11. Cestovní náhrady
 11.12. Náhrada škody v pracovním právu
 11.13. Pracovní úraz a nemoci z povolání
 11.14. Agenturní zaměstnávání
 11.15. Dozor nad dodržováním pracovněprávních předpisů
 11.16. Platební neschopnost zaměstnavatele
 11.17. Zákon o zaměstnanosti
 11.17.1. Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání
 11.17.2. Podpora v nezaměstnanosti
 11.17.2.1. Vzdání se zaměstnání
 12. Právo sociálního zabezpečení
 12.1. Dávky státní sociální podpory AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012
 12.1.1. Úvod, dávky a jejich rozdělení
 12.1.2. Kdo může žádat o dávky SSP
 12.1.3. Společně posuzované osoby
 12.1.4. Příjmy
 12.1.5. Zánik nároku na dávku
 12.1.6. Řízení o dávkách
 12.1.7. Přeplatek na dávce
 12.1.8. Zvláštní příjemce
 12.1.9. Přechod nároku na dávky
 12.1.10. JEDNOTLIVÉ DÁVKY
 12.1.10.1. Dávky testované
 12.1.10.2. Dávky netestované
 12.2. Důchodové pojištění AKTUALIZOVÁNO K 15.9.2010
 12.2.1. Důchodový systém
 12.2.2. Druhy důchodů
 12.2.3. Souběh důchodů
 12.2.4. Který orgán rozhoduje o důchodech
 12.2.5. Osobní rozsah důchodového pojištění
 12.2.6. Doba pojištění a náhradní doba pojištění
 12.2.7. Starobní důchod
 12.2.8. Invalidní důchod
 12.2.8.1. Podmínky nároku na invalidní důchod
 12.2.8.2. Výměra invalidního důchodu
 12.2.8.3. Řízení o přiznání invalidního důchodu
 12.2.9. Vdovský (vdovecký) důchod
 12.2.10. Sirotčí důchod
 12.3. Dávky pomoci v hmotné nouzi AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012
 12.3.1. Úvod
 12.3.2. Kdo může žádat o dávky pomoci v hmotné nouzi
 12.3.3. Společně posuzované osoby
 12.3.3.1. Oprávněné osoby a osoby společně posuzované
 12.3.3.2. Celkové posuzování poměrů a důvodů propadu do hmotné nouze
 12.3.3.3. Okruh oprávněných osob
 12.3.3.4. Oprávněné osoby v hmotné nouzi (zužující kritéria pro nárok na dávku)
 12.3.3.5. Další kritéria pro přiznání nebo nepřiznání nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi
 12.3.3.6. Občané EU - nárok na dávky
 12.3.4. Hmotná nouze
 12.3.4.1. Podmínka vedení v evidenci ÚP nebo výdělečné činnosti
 12.3.4.2. Podmínka vlastního přičinění při zvyšování příjmu
 12.3.4.3. Podmínka příjmu
 12.3.4.4. Osoby, které mohou být považovány za osoby v hmotné nouzi i bez splnění podmínky příjmu
 12.3.4.5. Osoby, které nejsou v hmotné nouzi
 12.3.5. Příspěvek na živobytí
 12.3.6. Doplatek na bydlení
 12.3.7. Mimořádná okamžitá pomoc
 12.3.8. Vyplacení dávek
 12.3.9. Povinnosti a odpovědnost žadatele, příjemce a osoby společně posuzované
 12.3.10. Řízení ve věcech dávek pomoci v hmotné nouzi
 12.4. Příspěvek na péči - dávky podle zákona o sociálních službách - AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012
 12.4.1. Kdo může žádat o příspěvek na péči
 12.4.2. Podmínky nároku na příspěvek na péči
 12.4.3. Míra závislosti a výše příspěvku
 12.4.4. Řízení o příspěvku
 12.5. Dávky pro osoby se zdravotním postižením - AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012
 12.5.1. Předpisy upravující tyto dávky
 12.5.2. Oprávněné osoby
 12.5.3. Dávky a mimořádné výhody - přehled
 12.5.4. Příspěvek na mobilitu
 12.5.5. Příspěvek na zvláštní pomůcku
 12.5.6. Výpůjčka zvláštní pomůcky
 12.5.7. Průkaz osoby se zdravotním pojištěním
 12.5.8. Řízení o dávkách, příslušné orgány
 12.6. Systém dávek nemocenského pojištění - AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012
 12.6.1. Pojištěné osoby a doba pojištění
 12.6.2. Ochranná lhůta
 12.6.3. Rozhodné období a denní vyměřovací základ
 12.6.4. NEMOCENSKÉ
 12.6.4.1. Podmínky nároku na nemocenské
 12.6.4.2. Výše nemocenského
 12.6.4.3. Podpůrčí doba
 12.6.4.4. Výplata nemocenského po uplynutí podpůrčí doby
 12.6.5. PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ
 12.6.5.1. Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství
 12.6.5.2. Výše peněžité pomoci v mateřství
 12.6.5.3. Podpůrčí doba
 12.6.6. OŠETŘOVNÉ
 12.6.6.1. Podmínky nároku na ošetřovné
 12.6.6.2. Výše ošetřovného
 12.6.6.3. Podpůrčí doba
 12.6.7. VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ
 12.6.8. Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost
 12.6.9. Ošetřující lékař a lékař ČSSZ
 12.6.10. Dočasná pracovní neschopnost a její posuzování
 12.6.11. Dávky Evropské unie NEAKTUÁLNÍ
 12.6.11.1. Pobyt
 12.6.11.2. Zaměstnání
 12.6.11.3. Podnikání
 12.6.11.4. Pojištění obecně
 12.6.11.5. Pojištění zdravotní
 12.6.11.6. Pojištění důchodové
 12.6.11.7. Pojištění nemocenské
 12.6.11.8. Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání a hledání zaměstnání
 12.6.11.9. Dávky sociální
 12.6.11.10. Přidělování bytů
 12.6.11.11. Právní normy a uplatnění nároků
 12.6.11.12. Výrazné změny
 12.7. Zdravotní pojištění - AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012
 12.7.1. Zákonná úprava
 12.7.2. Základní pojmy
 12.7.3. Kdo je účasten zdravotního pojištění
 12.7.4. Kdo je plátcem pojistného?
 12.7.4.1. Stát
 12.7.4.2. Osoby bez zdanitelných příjmů
 12.7.4.3. Zaměstnanec
 12.7.4.4. Zaměstnavatel
 12.7.4.5. OSVČ
 12.7.5. Výše pojistného
 12.7.6. Rozhodování ve věcech pojistného a dluhy na pojistném
 12.7.6.1. Placení pojistného
 12.7.6.2. Dluh na pojistném
 12.7.6.3. Sankce
 12.7.6.4. Výkaz nedoplatků
 12.7.6.5. Platební výměry ve správním řízení
 12.7.6.6. Odstranění tvrdosti
 12.7.6.7. Oprava pravomocných rozhodnutí
 12.7.7. Povinnosti pojištěnce
 12.7.8. Pojištění v zahraničí
 12.7.9. Zdravotní pojištění cizinců
 12.7.10. Zdravotní pojišťovny
 12.7.11. Změna zdravotní pojišťovny
 12.7.12. Poskytovatelé zdravotních služeb, lékaři, zdravotnická zařízení
 12.7.13. Regulační poplatky
 13. Oddlužení - AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2017
 13.1. Základní pojmy
 13.2. Pohledávky
 13.3. Podmínky oddlužení
 13.4. Výpočet aneb je oddlužení konkrétní osoby možné?
 13.5. Oddlužení manželů
 13.6. Insolvenční návrh, odůvodnění
 13.7. Procesní subjekty insolvenčního řízení
 13.8. Postup soudu po podání návrhu, účinky spojené s podáním návrhu
 13.9. Povolení oddlužení
 13.10. Schválení oddlužení
 13.10.1. Přihlašování pohledávek věřiteli
 13.10.2. Přezkum přihlášených pohledávek
 13.10.3. Rozhodování o způsobu oddlužení a schválení oddlužení
 13.11. Splnění oddlužení
 13.11.1. Oddlužení splátkovým kalendářem
 13.11.2. Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
 13.12. Osvobození dlužníka od placení pohledávek
 13.12.1. Ručitel dlužníka
 14. Diskriminace - AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012
 14.1. Co je diskriminace
 14.2. Které právní předpisy upravují ochranu před diskriminací?
 14.2.1. Ústavní zákaz diskriminace
 14.2.2. Antidiskriminační zákon (ADZ)
 14.2.3. Vztah ADZ k zákoníku práce
 14.2.4. Další zákony regulující diskriminaci
 14.3. Kdy se jedná o diskriminaci podle antidiskriminačního zákona?
 14.3.1. Diskriminační důvody
 14.3.2. Oblasti diskriminace
 14.3.3. Druhy diskriminace
 14.3.3.1. Přímá diskriminace
 14.3.3.2. Nepřímá diskriminace
 14.3.3.3. Odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřené opatření ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 14.3.3.4. Obtěžování
 14.3.3.5. Sexuální obtěžování
 14.4. Jakým způsobem se lze proti diskriminaci bránit?
 14.4.1. Veřejnoprávní cesta
 14.4.2. Soukromoprávní (antidiskriminační) žaloba
 14.4.2.1. Upuštění od diskriminace (zdržovací žaloba)
 14.4.2.2. Odstranění trvajících následků diskriminace
 14.4.2.3. Přiměřené zadostiučinění a náhrada nemajetkové škody v penězích
 14.4.3. Soudní poplatek za podání antidiskriminační žaloby
 14.4.4. Věcná příslušnost soudu k podání antidiskriminační žaloby
 14.4.5. Zákaz viktimizace
 14.4.6. Přenos důkazního břemene
 14.4.7. Možnost použít audiovizuální nahrávky pořízené v utajení v civilním řízení
 14.5. Veřejný ochránce práv
 14.5.1. Zprávy a doporučení VOP
 14.6. Úloha nevládních organizací
 14.6.1. Informační činnost
 14.6.2. Zastupování před soudem

b_prev b_home b_up b_next